Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Praktyki

Podstawowe informacje dotyczące praktyk realizowanych przez studentów Medioznawstwa są następujące:

  1. W ramach zaliczenia praktyk student musi odbyć łącznie 90 h praktyk. Godziny te mogą być dzielone między różne instytucje, projekty badawcze i rodzaje prac.
  2. Praktyki studenckie powinny być realizowane na II lub III roku studiów. Studenci sami powinni przedstawić propozycję miejsca odbycia praktyk.
  3. Studenci chcący rozpocząć zaliczanie godzin praktyk muszą w pierwszej kolejności skontaktować się z opiekunem praktyk – dr Joanną Szalacha-Jarmużek – w celu przedstawienia propozycji miejsca realizacji praktyk.
  4. Plan praktyk powinien obejmować zadania związane z kompetencjami społecznymi, wiedzą i umiejętnościami typowymi dla kierunku. Mogą zatem obejmować pracę dla różnych firm medialnych (portale, telewizja, gazety, radio), agencji reklamowych i PR, organizacji pozarządowych zajmujących się mediami; mogą obejmować zadania z zakresu kreacji medialnego contentu, pracy dziennikarskiej, analizy danych medialnych, itp.
  5. Na czas realizacji praktyk studenci muszą mieć wykupione ubezpieczenie NNW. Student musi przedstawić do zaliczenia wydruk/kopię polisy wskazujący go z imienia/nazwiska jako osobę ubezpieczoną w okresie, w którym odbywały się praktyki. UWAGA – chodzi o ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nie o zdrowotne ubezpieczenie ZUS!!
  6. Do rozliczenia praktyk należy przedstawić dziennik praktyk (lub kartę tygodniowej pracy praktykanta – można ją przygotować w WORD), formularz oceny praktykanta oraz porozumienia ws. praktyk [jeśli realizujemy je poza Instytutem ten dokument podpisuje przed rozpoczęciem praktyk Prodziekan ds. organizacyjnych dr Anna Kola –  należy wówczas złożyć u dr Joanny Szalacha-Jarmużek porozumienie podpisane już przez podmiot przyjmujący Studenta na praktyki (3 egz.) Częścią tego dokumentu jest ramowy plan praktyk, w którym poświadczone jest, jakie zadania będą wykonywane w okresie praktyk.].
  7. Jeśli praktyki były odbywane przy projekcie pracownika naukowego IS UMK, wówczas porozumienie nie jest potrzebne, wystarczy zaświadczenie od pracownika naukowego naszego Instytutu, który poświadczy zrealizowanie przez Państwa zadań badawczych.

Czemu mają służyć praktyki?

Realizacja praktyk studenckich, sposób ich zorganizowania oraz zadania wykonywane podczas praktyk powinny dawać Studentom Medioznawstwa możliwość poznania środowiska pracy, w którym mogą znaleźć zastosowanie umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne typowe dla Medioznawstwa. Głównymi efektami osiąganymi przez Studentów podczas praktyk powinny być:

Przykładowe miejsca realizowania praktyk studenckich:

Załącznik nr 1  – zaświadczenie o odbyciu praktyk w projekcie badawczym Pracownika IS UMK (12 KB)

Załącznik nr 2 – formularz oceny praktykanta (14 KB)

Załącznik nr 3 – porozumienie ws. prowadzenia praktyk studenckich (16 KB)

Regulamin praktyk studenckich realizowanych w Instytucie Socjologii UMK na kierunku Medioznawstwo I (207 KB)

 

Opiekun praktyk – dr Joanna Szalacha-Jarmużek