Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Praktyki

Podstawowe informacje dotyczące praktyk realizowanych przez studentów Socjologii są następujące:

Czemu mają służyć praktyki?

Realizacja praktyk studenckich, sposób ich zorganizowania oraz zadania wykonywane podczas praktyk powinny dawać Studentom Socjologii możliwość poznania środowiska pracy, w którym mogą znaleźć zastosowanie umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne typowe dla Socjologii. Głównymi efektami osiąganymi przez Studentów podczas praktyk powinny być:

Przykładowe miejsca realizowania praktyk studenckich:

Regulamin praktyk studenckich realizowanych w Instytucie Socjologii UMK na kierunku Socjologia I stopnia

z dnia 03.12.2019 r.

  1. Student może zaliczyć praktykę w jednym z dwóch trybów: (1) korzystając z oferty praktyk przygotowanej przez Pracownika IS UMK. Praktyki polegają wówczas na udziale w projektach badawczych własnych Pracowników; (2) przedstawiając własną propozycję miejsca odbywania praktyk w wybranej przez siebie instytucji.
  2. W przypadku korzystania z propozycji praktyk w ramach projektów badawczych realizowanych przez Pracowników IS UMK student musi przedstawić zaświadczenie o wykonaniu praktyk (załącznik nr 1 do Regulaminu), dzienniczek praktyk oraz formularz oceny praktykanta (załącznik nr 2 do Regulaminu).
  3. Jeżeli student chce zaliczyć godziny praktyk studenckich w instytucji innej niż IS UMK do jego obowiązków należy: (1) wskazanie OP instytucji, w której realizowane będą praktyki i uzyskanie zgody OP; (2) dostarczenie OP Porozumienia w sprawie prowadzenia praktykstudenckich zawartego między UMK reprezentowaną przez Prodziekana Wydziału a instytucją, w której realizowane będą praktyki (Załącznik nr 3 do Regulaminu); (3) przygotowanie w porozumieniu z osobą nadzorującą praktyki z ramienia instytucji Szczegółowego programu praktyki, który wskazywał będzie mierzalne efekty pracy praktykanta, na podstawie których OP będzie mógł zaliczyć praktykantowi godziny praktyk; (4) dostarczenie po zakończeniu praktyki Formularza oceny praktykanta wypełnionego przez osobę nadzorującą praktykanta z ramienia instytucji oraz udokumentowanie efektów praktyki (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Przygotowując Szczegółowy program praktyki należy określić, jakiego rodzaju efekty przyniesie praktyka. Efektami tymi mogą być opracowania analityczne autorstwa praktykanta, ale także zorganizowane przez niego wydarzenia, prototypowe innowacje społeczne, w których opracowaniu brał udział etc.
  4. Zaliczenie praktyk studenckich w oparciu o wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki wymaga zgody OP i Dziekana WFiNS UMK. Wniosek o zaliczenie praktyk w tym trybie składa się najpóźniej do końca pierwszego semestru II roku studiów.
  5. Uwagi końcowe:
    1. W przypadku zaliczenia praktyk poza IS UMK student ma obowiązek ujawnienia wszelkich konfliktów interesu (np. faktu realizowania praktyki pod kierunkiem osoby lub w przedsiębiorstwie będącym własnością osoby, z którą student jest spokrewniony lub spowinowacony). Istnienie konfliktu interesu nie dyskwalifikuje możliwości realizacji praktyk, ale o fakcie tym musi zostać poinformowany OP podczas zatwierdzania Szczegółowego programu praktyki. Na aspekt ten kładziemy szczególną uwagę, gdyż unikanie oraz ujawnianie konfliktów interesów jest ważną kompetencją, którą powinien opanować absolwent Socjologii I stopnia. Wykrycie nieujawnionego konfliktu interesu skutkować może wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec studenta oraz niezaliczeniem praktyk.
    2. Studentów realizujących praktyki obowiązuje etyka badawcza, a jej naruszanie będzie sankcjonowane. W szczególności dotyczy to wszelkiego rodzaju oszustw badawczych.
  6. Regulamin zaczyna obowiązywać począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

Załącznik nr 1  – zaświadczenie o odbyciu praktyk w projekcie badawczym Pracownika IS UMK (12 KB)

Załącznik nr 2 – formularz oceny praktykanta (14 KB)

Załącznik nr 3 – porozumienie ws. prowadzenia praktyk studenckich (16 KB)

 

Opiekun praktyk – dr Joanna Szalacha-Jarmużek