Praktyki

Regulamin praktyk studenckich w Instytucie Socjologii UMK

(Toruń, 9 marca 2016 r.)

Zgodnie z planem studiów i standardami nauczania na kierunku Socjologia ustala się następujące zasady dotyczące przebiegu i zaliczenia praktyk w ramach studiów I stopnia na kierunku Socjologia UMK w Toruniu.

I. Cel praktyk studenckich – przygotowanie do realizacji zadań wynikających z roli zawodowej absolwenta Socjologii.

II. Czas trwania praktyk studenckich –90 godzin (do końca VI semestru studiów I stopnia)

III. Realizacja praktyk studenckich:

  1. Student w porozumieniu z opiekunem praktyk ustala miejsce i termin ich odbycia (praktyka indywidualna);
  2. Student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. ubezpieczenie NNW). Ubezpieczenie to jest oferowane przez UMK w ramach umowy zbiorowej. Osoby, które nie skorzystają z ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem dziekanatu są zobowiązane do dostarczenia opiekunowi praktyk kopii dokumentu poświadczającego posiadanie własnego ubezpieczenia NNW, obejmującego okres odbywania praktyk;
  3. Praktyki mogą być realizowane przez Studenta po uprzednim zawarciu porozumienia (w sprawie organizacji praktyki) między instytucją przyjmującą a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku Studenta odbywającego staż/praktykę w okresie poprzedzającym jego rejestrację na praktyki studenckie w systemie USOS.
  4. Przykładowe miejsca realizowania praktyk studenckich:
  • Instytucje o zasięgu krajowym;
  • Organizacje pożytku publicznego;
  • Instytucje kulturalne;
  • Instytucje oświatowe;
  • Instytucje związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych;
  • Środki masowego przekazu

IV. Zaliczenie praktyk studenckich

Zaliczenia i wpisu dokonuje do systemu USOS opiekun praktyk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dostarczenie opiekunowi dzienniczka praktyk wraz z formularzem oceny praktykanta lub zaświadczenia o odbyciu praktyki, którego treść odpowiada zawartości dzienniczka praktyk oraz formularza oceny praktykanta. Oceny i akceptacji treści dzienniczka lub zaświadczenia dokonuje opiekun praktyk.

 

Sporządzone przez opiekuna  praktyk:
mgr Iwona Leśniewicz

Formularz oceny praktykanta