Praktyki

Regulamin praktyk studenckich realizowanych w Instytucie Socjologii UMK na kierunku Socjologia I stopnia

z dnia 26.09.2017r.

 

 1. Realizacja praktyk przez studentów stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk jest warunkiem ukończenia studiów na kierunku Socjologia I stopnia.
 2. Nadzór nad praktykami studenckimi z ramienia IS UMK powierzany jest opiekunowi praktyk (dalej OP) powoływanemu przez Dziekana WH UMK lub wskazanego przez niego Prodziekana WH.
  1. Dane kontaktowe do bieżącego OP podawane są na stronie internetowej IS UMK w zakładce poświęconej praktykom.
  2. Ewentualne odwołania od decyzji OP kierowane powinny być do Dyrekcji IS UMK.
 3. W ramach zaliczenia praktyk student musi odbyć łącznie 90 h praktyk. Godziny te mogą być dzielone między różne instytucje, projekty badawcze i rodzaje prac.
 4. Praktyki studenckie powinny być realizowane na II lub III roku studiów. W wyjątkowych sytuacjach OP dopuścić może realizację praktyk w II semestrze I roku.
 5. Na praktyki studentów kieruje OP. Studenci chcący rozpocząć zaliczanie godzin praktyk muszą w pierwszej kolejności skontaktować się z OP.
 6. Do obowiązków OP należy m.in. zapoznanie studenta z zasadami, organizacją i programem praktyk, konsultowanie i zatwierdzanie Szczegółowych programów praktyk przygotowywanych przez studentów, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem praktyk, a także zaliczanie odbycia praktyk poprzez odpowiedni wpis do systemu USOS.
 7. OP ma prawo monitorować przebieg praktyk w miejscu ich odbywania. OP ma prawo zakwestionować część lub całość praktyk.
 8. Realizowane praktyki studenckie muszą pozostawać w istotnym, merytorycznym związku z profilem kierunku Socjologia I stopnia.
  1. Przynajmniej 45 h realizowanych praktyk musi mieć charakter badawczy, tj. polegać na udziale w realizacji badań społecznych (naukowych lub komercyjnych).
  2. Pozostałą część praktyki studenci mogą zaliczyć poprzez udział w badaniach społecznych lub poprzez praktyki w instytucjach (lub działach instytucji) zajmujących się animacją kultury, zarządzaniem zasobami ludzkimi, innowacjami społecznymi, projektowaniem usług, rozwiązywaniem problemów społecznych etc.
  3. O tym, czy praktyka realizowana przez studenta pozostaje w merytorycznym związku z kierunkiem studiów Socjologia I stopnia rozstrzyga OP.
  4. IS UMK prowadzi listę instytucji, które polecane są studentom jako miejsca odbywania praktyk studenckich właściwych dla profilu studiów Socjologia I stopnia. Obecność danej instytucji na liście oznacza, że WH UMK nawiązał z nią porozumienie o współpracy (instytucja jest interesariuszem WH UMK) i obejmuje ono m.in. organizację praktyk studenckich.
 9. Studenta obowiązuje rozliczenie godzinowe, przy czym do praktyk zalicza się jedynie godziny faktycznie przepracowane.
  1. W przypadku zaliczania praktyk studenckich w oparciu o udział w badaniach przyjmuje się szacunkowy przelicznik konkretnych czynności badawczych wykonywanych przez studenta (realizacja wywiadów, transkrypcja, analiza danych, kodowanie) na godziny. Przelicznik taki wyznaczany jest dla każdego badania indywidualnie, najlepiej na podstawie pilotażu tegoż badania. OP może dokonać korekty przelicznika.
 1. Student może zaliczyć praktykę w jednym z trzech trybów: (1) korzystając z oferty praktyk przygotowanej przez WH UMK; (2) przedstawiając własną propozycję miejsca odbywania praktyk w wybranej przez siebie instytucji; (3) na podstawie wykonywanej przez studenta pracy lub innej działalności o charakterze pozostającej w istotnym merytorycznie związku z kierunkiem Socjologia I stopnia.
 2. W przypadku korzystania z oferty WH UMK główną instytucją, w której realizowane są praktyki studenckie jest Zespół Realizacji Badań PRYZMAT, nad którym merytoryczny nadzór pełnią wskazywani przez Dyrekcję IS UMK pracownicy naukowi IS UMK tworzący Radę Programową ZRB PRYZMAT.
  1. ZRB PRYZMAT cyklicznie ogłaszać będzie nabór do udziału w realizacji projektów badawczych.
  2. Pierwszeństwo podczas naboru do udziału w realizacji projektów ZRB PRYZMAT będą mieli studenci II i III roku, którzy będą mieli najmniej godzin praktyk zaliczonych w oparciu o udział w badaniach społecznych.
  3. Korzystających z oferty ZRB PRYZMAT praktykantów obowiązuje uproszczone rozliczanie: jedyne dokumenty, jakie muszą zostać wypełnione, to Dziennik Praktyk, a OP jest informowany o zaliczonych godzinach bezpośrednio przez ZRB Pryzmat.
  4. Jeżeli student chce zaliczyć godziny praktyk studenckich w instytucji innej niż ZRB PRYZMAT do jego obowiązków należy: (1) wskazanie OP instytucji, w której realizowane będą praktyki i uzyskanie zgody OP; (2) dostarczenie OP Porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk studenckich zawartego między UMK reprezentowaną przez Prodziekana WH UMK a instytucją, w której realizowane będą praktyki (Załącznik nr 1 do Regulaminu); (3) przygotowanie w porozumieniu z osobą nadzorującą praktyki z ramienia instytucji Szczegółowego programu praktyki, który wskazywał będzie mierzalne efekty pracy praktykanta, na podstawie których OP będzie mógł zaliczyć praktykantowi godziny praktyk; (4) dostarczenie po zakończeniu praktyki Formularza oceny praktykanta wypełnionego przez osobę nadzorującą praktykanta z ramienia instytucji oraz udokumentowanie efektów praktyki (Załącznik nr 2 do Regulaminu).Przygotowując Szczegółowy program praktyki należy określić, jakiego rodzaju efekty przyniesie praktyka. Efektami tymi mogą być opracowania analityczne autorstwa praktykanta, ale także zorganizowane przez niego wydarzenia, prototypowe innowacje społeczne, w których opracowaniu brał udział etc.
 1. Zaliczenie praktyk studenckich w oparciu o wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki wymaga zgody OP i Dziekana WH UMK. Wniosek o zaliczenie praktyk w tym trybie składa się najpóźniej do końca pierwszego semestru II roku studiów.
 2. Uwagi końcowe:
  1. W przypadku zaliczenia praktyk poza ZRB PRYZMAT student ma obowiązek ujawnienia wszelkich konfliktów interesu (np. faktu realizowania praktyki pod kierunkiem osoby lub w przedsiębiorstwie będącym własnością osoby, z którą student jest spokrewniony lub spowinowacony). Istnienie konfliktu interesu nie dyskwalifikuje możliwości realizacji praktyk, ale o fakcie tym musi zostać poinformowany OP podczas zatwierdzania Szczegółowego programu praktyki. Na aspekt ten kładziemy szczególną uwagę, gdyż unikanie oraz ujawnianie konfliktów interesów jest ważną kompetencją, którą powinien opanować absolwent Socjologii I stopnia. Wykrycie nieujawnionego konfliktu interesu skutkować może wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec studenta oraz niezaliczeniem praktyk.
  2. Studentów realizujących praktyki obowiązuje etyka badawcza, a jej naruszanie będzie sankcjonowane. W szczególności dotyczy to wszelkiego rodzaju oszustw badawczych.
 3. Regulamin zaczyna obowiązywać począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

Regulamin do pobrania

Formularz oceny praktykanta