Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Egzaminy dyplomowe

Procedura obron prac dyplomowych w Instytucie Socjologii UMK dla kierunku Medioznawstwo

 1. Pracę do obrony należy zgłosić najpóźniej 21 dni przed planowaną datą obrony. Zgłoszenie polega na przesłaniu przez promotora e-mailem wyznaczonemu zastępcy dyrektora IS:
  – tytułu pracy i nazwiska studenta;
  – proponowanego terminu obrony;
  – proponowanego składu komisji.
 2. Wyznaczony zastępca dyrektora Instytutu Socjologii zatwierdza termin obrony, a skład komisji zostaje formalnie wyznaczony przez władze dziekańskie.
 3. Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony studenci powinni rozpocząć załatwianie formalności związanych z obroną w dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych; jest to niezbędne, aby obrona mogła się odbyć. Na tym etapie student powinien zostać poinformowany przez promotora o tym, kto jest recenzentem pracy.
 4. Obowiązkiem studenta jest wprowadzenie pliku z pracą oraz streszczenia pracy do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Obowiązkiem promotora jest zatwierdzenie poprawności danych wprowadzonych do APD oraz sprawdzenie pracy za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 5. Najpóźniej 7 dni przed konkretną obroną student zobowiązany jest przekazać recenzentowi egzemplarz pracy (najprościej jest zostawić pracę w sekretariacie Instytutu Socjologii). W tym samym czasie do studentów i członków komisji rozsyłany jest ostateczny harmonogram obron.
 6. Odnośnie składów komisji dyplomowych, obowiązują przyjęte przez Radę Dyscypliny reguły: (1) promotor i recenzent nie mogą pochodzić z tej samej katedry; (2) przewodniczyć komisji może każdy pracownik posiadający przynajmniej stopień doktora; (3) w składzie komisji musi być przynajmniej jeden pracownik zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uniwersytetu.