PARNAS (Nowy)*

parnas

PARNAS (Nowy) (dalej po prostu PARNAS) i zawarte w nim zapisy są elementem umowy społecznej, zawartej przez pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obecnych lub reprezentowanych w Radzie Instytutu i Zespole ds. Jakości Kształcenia, której celem jest dobro procesu dydaktycznego. Zasady prezentowane w PARNASie mają charakter uniwersalny – obowiązują na wszystkich zajęciach, określając ogólne ich ramy i minimalne wymagania wobec studentów, ale również wobec prowadzących, którzy jednak, formułując ustalenia szczegółowe, będą indywidualnie kształtowali treści i formę swoich kursów.

Zasady PARNASu będą konsekwentnie wdrażane przez cały okres studiów: na zajęciach obligatoryjnych i fakultatywnych, na seminarium licencjackim i magisterskim oraz przy innych okazjach, takich jak przygotowywanie prac pisemnych z poszczególnych przedmiotów. PARNAS wchodzi w zakres zajęć z Technologii Pracy Umysłowej (TPU) na I roku studiów licencjackich, tak aby studenci już od samego początku mogli uczyć się dobrych akademickich praktyk.

Stosowanie się do zasad PARNASu nie gwarantuje studentom, autorom prac dyplomowych, rozprawek, recenzji i prezentacji, sukcesu merytorycznego. O ich treści PARNAS zasadniczo się nie wypowiada. Przestrzeganie zaleceń w nim podanych spowoduje jednak, że pracownicy Instytutu Socjologii nie będą się „czepiać” spraw formalnych.

Zalecenia PARNASu odpowiadają raczej stylowi „Studiów Socjologicznych”, niż tygodnika „Polityka”. Nie warto też korzystać z zamieszczonych tu porad przy pisaniu listów do swych ukochanych czy przy pisaniu wierszy, zwłaszcza awangardowych.

PARNAS nie wypowiada się o niektórych sprawach formalnych. Wówczas trzeba się kierować wiedzą z programu szkoły średniej. Jeśli ta wiedza się ulotniła, to trzeba ją sobie przypomnieć. Przykładem są reguły ortografii, interpunkcji, gramatyki. Wieloletnie doświadczenie z pracami studentów skłania nas jednak, by przypomnieć tu także niektóre kwestie elementarne. Tych wszystkich, dla których są to sprawy oczywiste – serdecznie przepraszamy.

PARNAS do pobrania

Jak teksty czytać i przygotowywać się z nich na zajęcia?
Jak wygłaszać referaty?
Jak unikać plagiatów?
Jak teksty pisać?
Jak redagować przypisy i spis literatury?
Jak przygotowywać rozprawki?
Jak pisać recenzje?
Jak pisać prace dyplomowe?
Jak zdawać egzaminy dyplomowe?

Życzymy sukcesów we wspinaniu się na PARNAS!

* PARNAS (Nowy) jest dokumentem z długą „brodą”. Pierwszym jego wcieleniem, do którego PARNAS (Nowy) nadal bardzo mocno się odwołuje, był opracowany pod koniec lat 90. XX wieku przez Janusza Muchę i Andrzeja Zybertowicza „PARNAS – Poradnik Autora Rozprawek Naukowych z Socjologii”. Na początku XXI w. został on wzbogacony o nieco zmienioną i skróconą wersję powstałego w Zakładzie Badań Kultury IS UMK „Zakładowego Standardu Technicznego Pisania Prac Magisterskich”, autorstwa Janusza Muchy, Tomasza Szlendaka i Pawła Załęckiego. W tym samym czasie PARNAS zostaje też uzupełniony i dostosowany przez Krzysztofa Pietrowicza do zmieniających się w międzyczasie wymogów dydaktycznych. W 2014 roku Zespół ds. Jakości Kształcenia w IS UMK (Krzysztof Olechnicki, Elwira Piszczek, Tomasz Kamiński, Jakub Kowalczyk), na podstawie sugestii zgłaszanych przez osoby zaangażowane w IS w proces dydaktyczny, opracował projekt szeregu zmian PARNASu, na tyle odbiegających od „starej” wersji, że po ich włączeniu zyskał on świeże miano – PARNASu (Nowego). W 2016 roku dokonana została kolejna korekta: tekst zmienili Łukasz Afeltowicz oraz Krzysztof Pietrowicz.