Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Obrony w terminach wrześniowych - ważne informacje

Obecnie trwa lipcowa tura obron prac licencjackich i magisterskich, która zakończy się 14 lipca. Wszystkim zainteresowanym obronami po wakacjach podajemy garść najważniejszych informacji dot. terminów i zasad składania dokumentacji. Szczególnie zwracamy uwagę na to, że we wrześniu wnioski będą składane także elektronicznie.

Wniosek o wszczęcie postępowania w obronie pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż  do 16 września.

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

1. Zgodnie z Zarządzeniem 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020 r.
(https://www.wfins.umk.pl/student/procedury-obron/procedura-obron-tradycyjnych-informacje-dla-studentow-i-promotorow/
)

- W tym przypadku wszystkie oceny (również ocena z seminarium z semestru letniego) muszą być wpisane w USOS do dnia złożenia wniosku.

- Wniosek musi zostać wypełniony przez studenta (część A i D) oraz promotora (część B) i oczywiście podpisany. Można wysłać skan dokumentu na mój adres mailowy osób obsługujących lub  dostarczyć osobiście do dziekanatu.

2.Zgodnie z Zarządzeniem 105 Rektora UMK z dnia 06.06.2022 r.
(https://www.wfins.umk.pl/student/procedury-obron/procedura-obron-zgodnie-z-zarzadzeniem-nr-105-rektora-umk-z-dnia-6-06-2022-r/ )

- Wszystkie oceny OPRÓCZ oceny z seminarium z semestru letniego muszą być wpisane w USOS do dnia wysłania wniosku przez USOSweb.

- Wniosek należy wysłać przez USOSweb dołączając skan oświadczenia podpisanego przez promotora.

UWAGA!
Pierwszy dyżur Pani Prodziekan odbędzie się 25 sierpnia i wtedy będzie rozpatrywała wnioski złożone do 24 sierpnia. Dotyczy to osób, które chciałyby się obronić na początku września.

OBRONA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE:

W przypadku nieukończenia pracy dyplomowej student może wnioskować o przedłużenie terminu złożenia pracy. Wniosek zaopiniowany przez promotora należy dostarczyć do dziekanatu do 16 września. Proszę pamiętać, że w takim przypadku nie powinno być w USOS oceny z seminarium z semestru letniego (pozostałe oceny oczywiście tak).

POWTARZANIE ROKU:

W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotów można, również do 16 września, złożyć wniosek o powtarzanie roku. Powtarzanie roku wiąże się z opłatami (kwota to iloczyn stawki-8 zł oraz liczby godzin niezaliczonych zajęć).

SKREŚLENIE:

Studenci, którzy do dnia 16 września nie dostarczą jednego z ww. wniosków (wniosku o wszczęcie procedury obrony LUB wniosku o
przedłużenie terminu złożenia pracy LUB wniosku o powtarzanie roku) zostaną skreśleni z listy studentów.

pozostałe wiadomości