Instytut Socjologii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl

Staże studenckie II nabór

Zdjęcie ilustracyjne

Staże studenckie dla studentów II i III roku medioznawstwa.

Trwa II nabór na staże studenckie dla studentów II i III roku medioznawstwa i kognitywistyki (S1) oraz dla I i II roku kognitywistyki (S2) w ramach III edycji (rok 2022) realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie w terminie w dniach od 5 do 31 maja 2022 roku w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (pokój 108) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

1. wniosek o przyjęcie na staż (wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu staży);
2. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni zaliczony rok studiów (uzyskane w odpowiednim dziekanacie — może być skan);
3. CV + wykaz dodatkowej aktywności naukowej i organizacyjnej w trakcie studiów;
4. informacja o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym;
5. dla osób niepełnosprawnych – kopia zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu WFiNS UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a/pok. 108, 87-100 Toruń (z tym że liczy się data wpłynięcia dokumentów do dnia 31 maja 2022 roku).

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji o stażach znajdą Państwo poniżej:

https://www.wfins.umk.pl/student/staze/

pozostałe wiadomości