Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Katedra Ekologii Społecznej

Katedra Ekologii Społecznej jest nową jednostką powstałą z połączenia  dwóch  dotychczas funkcjonujących w Instytucie Socjologii zakładów: Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych i Zakładu Socjologii Edukacji i Młodzieży. Szerokie spektrum  zainteresowań  naukowo-badawczych jej pracowników, obejmujące zagadnienia socjologii wsi i miasta,  rozwoju lokalnego i zrównoważonego, badania procesów socjalizacji, edukacji i pokoleń jako istotnych mediów społecznej zmiany (również w szerszym kontekście przemian zachodzących w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej), łączy wspólny pogląd o szerokich przestrzenno-środowiskowych i historycznych uwarunkowaniach  zjawisk społecznych.

Nazwa Katedry z jednej strony nawiązuje do sposobu uprawiania socjologii angażującej się w diagnozy społecznych problemów w ich uwarunkowaniach środowiskowych, z drugiej zaś sygnalizuje otwarcie na nową problematykę, związaną ze społecznymi determinantami współczesnych problemów i zagrożeń ekologicznych. W swoich studiach teoretycznych i badaniach empirycznych próbujemy nawiązywać do  tradycji ekologii społecznej, w tym sozoekologii, rozwijanej przez patronującego toruńskiej socjologii wsi Zbigniewa T. Wierzbickiego.

Cechą charakterystyczną Katedry jest realizacja dużych projektów badawczych o unikatowej metodologii, łączącej elementy procedur dynamicznych z porównawczymi. Aktywność badawcza pracowników Katedry znajduje odzwierciedlenie w rozbudowanych kontaktach naukowych i realizowanych projektach międzynarodowych (http://youth2015.irwirpan.waw.pl), publikacjach, jak również w wydawanym od 1993 r. w Katedrze międzynarodowym periodyku Eastern European Countryside (http://www.eec.umk.pl/). Nasi pracownicy to również uznani eksperci zagranicznych i krajowych instytucji najwyższego szczebla (Komitet Regionów Unii Europejskiej, gremia ministerialne i ważne instytucje regionalne).