Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 36
fax: +48 56 622 4765
e-mail: soc-sekr@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym

Korzenie badawcze naszej Katedry lokują się w dwóch tradycjach. Po pierwsze, są to badania nad nauką, które prowadził prof. Piotr Hubner, po drugie, tzw. toruńska  szkoła badań nad nierównościami w edukacji i szkolnictwie wyższym w obrębie której lokowane są badania prof. Ryszarda Borowicza. Obecny kształt Katedry oddaje różnorodny oraz interdyscyplinarny charakter badań nad nauką i szkolnictwem wyższym odzwierciedlający wspomniane tradycje, jak i nowe zainteresowania naszych pracowników. Obejmują one m.in. studia nad przemianami w polskim szkolnictwie wyższym oraz reformami ustrojów uniwersyteckich w Europie (Dominik Antonowicz), nierówności w obszarze szkolnictwa wyższego i kwestie wartości wykształcenia (Krzysztof Wasielewski), procesy wewnętrznego różnicowania szkolnictwa pierwszego i drugiego szczebla oraz funkcjonowania szkoły wiejskiej w środowisku lokalnym (Jarosław Domalewski), badania nad kobietami w polskiej nauce (Anna Pokorska) czy analizy polityk państwa wobec nauki i szkolnictwa wyższego, w tym regulacje dotyczące systemu finansowania badań naukowych (Marta Jaworska).

Dzięki wsparciu NAWA w ramach programu im. Ulama do zespołu dołączyli Davide Donina (Włochy) oraz Miroslava Hladchenko (Ukraina) zajmujący się badaniem zagadnień ustrojowych oraz zarządczych w szkolnictwie wyższym. Współpracownikiem zespołu jest również Svetlana Shenderova (University of Tampere), której zainteresowanie  badawcze koncentrują się wokół umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Szukamy odpowiedzi m.in. na pytania o procesy wyłaniające współczesny model szkolnictwa wyższego, sposoby zarządzania uczelniami i zasady ich finansowania, metody ewaluacji badań naukowych czy źródła i wymiary nierówności w nauce i szkolnictwie wyższym.

Bliski jest nam obszar szeroko pojętych relacji uczelni z jej interesariuszami zewnętrznymi (praktyczny wymiar realizowanych badań), a także działania z zakresu popularyzacji nauki (a ściślej – nauk społecznych). Inicjujemy i chętnie angażujemy się w przedsięwzięcia, których celem jest urzeczywistnienie idei „uniwersytetu otwartego”.

Lubimy badawcze wyzwania i cieszy nas, że wyniki prowadzonych przez nas badań wywierają coraz większy wpływ na sposób myślenia o nauce w wielu ośrodkach akademickich na całym świecie. Realizowaliśmy bądź realizujemy projekty badawcze finansowane ze środków krajowych (NCN, NAWA, IDUB) i zagranicznych (Komisja Europejska). Nasze ekspertyzy były jak dotąd, wsparciem m.in. dla rządów Polski i Ukrainy, Komisji Europejskiej, OECD, Ernst&Young, a także organizacji pozarządowych (Education Development Organization Service, CEDOS, FDPA).

Jesteśmy stale obecni w globalnej nauce. Z wieloma instytucjami i uczelniami w Europie oraz na świecie łączy nas bliska współpraca i wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowym bądź eksperckim (w ostatnim czasie zwłaszcza z ośrodkami akademickimi w Toronto, Porto, Agder, Pradze, Budapeszcie, Oslo, Twente, Rijece). Uczestniczymy w dużych międzynarodowych projektach badawczych (CAP – Changing Academic Profession, SHERDE – Structural Higher Education Reform: Development and Evaluation, HEDOCE – Higher Education Drop-Out and Completion in Europe), a wyniki swoich badań prezentujemy na uznanych konferencjach na całym świecie.