Praca Socjalna S2

Praca socjalna – jest kierunkiem studiów utworzonym dzięki współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

  • Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • Profil studiów: ogólnoakademicki,
  • Czas trwania: 2 lata
  • Jednostki prowadzące: Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Humanistyczny

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ?

Studia na kierunku praca socjalna II stopnia służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy nt. współczesnych rozwiązań teoretyczno-metodycznych stosowanych w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pomagają rozumieć problemy współczesnego człowieka, rodziny i całych społęczności (ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, przemoc, przestępczość, demoralizacja) oraz ich różnorodne uwarunkowania. Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania sytuacji społecznych i prowadzenia badań w obszarze pracy socjalnej. Studia służą kształceniu refleksyjnego i krytycznego stosowania metod, technik i środków pracy socjalnej wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów oraz zaspokajaniu potrzeb jednostek, grup i społeczności lokalnych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PRACĘ SOCJALNĄ NA UMK?

Nasze studia mają bardzo atrakcyjną formułę programową i organizacyjną, ponieważ zostały przygotowane i są realizowane przez dwa wydziały UMK: Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Humanistyczny. Daje to naszym studentom możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z obu jednostek, co podnosi atrakcyjność dydaktyczną i wartość merytoryczną studiów. Oferujemy cztery specjalności, które ukazują interesujące praktyczne perspektywy pracy socjalnej oraz dają możliwość rozwijania zainteresowań i precyzowania ścieżek przyszłego rozwoju zawodowego.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna są przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, w placówkach dla bezdomnych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej (np. aktywności lokalnej, animacji społeczno-kulturalnej, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej). Program studiów umożliwia absolwentom także uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej (np. poprzez oferowanie prywatnych usług socjalnych lub tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia).

Opis oferowanych specjalności:

  • Animacja społeczności loklanej – specjalność przygotowuje studentów do pracy socjalnej polegającej na ożywianiu, aktywizowaniu i integrowaniu środowisk społecznych (środowisko lokalne, grupy, instytucje). Studenci uczą się rozumienia procesów zachodzących w społecznościach oraz zdobywają praktyczną wiedzę na temat generowania w nich pozytywnych zmian.
  • Praca socjalna z rodziną – specjalność przygotowuje studentów do pracy socjalnej koncentrującej się na pomocy i wsparciu rodziny (praca z rodzinami doświadczającymi różnych problemów w środowisku zamieszkania, praca z rodzinami zastępczymi, rozbitymi, samotnymi matkami z dziećmi). Studenci uzyskują aktualną wiedzę i wysokie kompetencje w zakresie nowoczesnych metod, technik i środków pracy z rodziną.
  • Organizacja pomocy społecznej – specjalność przygotowuje studentów do wykonywania funkcji kierowniczych w szeroko rozumianej pomocy społecznej. Absolwenci specjalności będą w stanie efektywnie wpływać na realizację zadań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Absolwenci specjalności wypełnią kluczowy wymóg niezbędny do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • Usługi społeczne – specjalność przygotowuje studentów do wykonywania funkcji organizatora usług socjalnych w celu inicjowania, budowania lokalnych sieci usług socjalnych (agencji socjalnych), partnerstw lokalnych pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zaliczanymi do sektora ekonomii społecznej. Studenci uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji usług profilaktycznych, aktywizujących i interwencyjnych.