PTS

Przewodniczący Toruńskiego Oddziału:  Stanisław Burdziej

Zastępca przewodniczącego: Tomasz Leszniewski
Sekretarz: Piotr Siuda

Polskie Towarzystwo Socjologiczne jest drugim w historii towarzystwem o tej nazwie. Pierwsze powstało w 1931 roku, z inicjatywy Floriana Znanieckiego, na I Konferencji Socjologów Polskich w Poznaniu i było jednym z pierwszych towarzystw socjologicznych w Europie. […] Obecne PTS powstało w 1957 roku; jego utworzenie było ważnym faktem w procesie odradzania się socjologii po upadku stalinizmu. W 1956 roku, z inicjatywy Stanisława Ossowskiego i grupy socjologów z Warszawy i Łodzi powstała Sekcja Socjologiczna w Polskim Towarzystwie Filozoficznym. Sekcja zgłosiła akces do Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), a w rok potem przekształciła się w samodzielne Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Ossowski został przewodniczącym zarządu, a do zarządu weszli: Nina Assorodobraj, Józef Chałasiński, Antonina Kłoskowska, Jan Lutyński, Stefan Nowak, Zygmunt Pióro, Jan Strzelecki i Jan Szczepański. Wraz z rozwojem socjologii szybko rosła liczba członków PTS, nieformalne grupy socjologów i sympatyków socjologii w różnych miastach zakładały oddziały terenowe (Poznań 1959, Łódź i Warszawa 1960, Lublin 1961, Kraków i Wrocław 1963,Toruń 1964), a badacze o wspólnych zainteresowaniach skupiali się w sekcje specjalistyczne, najpierw w ramach oddziałów, a potem –ogólnopolskie. W ciągu kilku lat powstały podstawowe struktury PTS, ukształtował się sposób jego funkcjonowania jako samorządnej i autonomicznej organizacji środowiska socjologicznego oraz jego autorytet społeczny (za: Antoni Sułek, Rys historyczny).

Oddział Toruński PTS powstał w roku 1964. W swojej działalności OT PTS realizuje statutowe cele PTS, w szczególności zaś: organizowanie odczytów oraz zebrań dyskusyjnych o charakterze naukowym i popularno-naukowym, upowszechnianie standardów etycznych zawodu socjologa i prowadzenia badań naukowych. Władzami oddziału są: Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym delegatów i zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS, członków Zarządu Oddziału oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.

W ramach cyklicznych, otwartych spotkań Oddziału Toruńskiego PTS miały miejsce wystąpienia olbrzymiej liczby Przyjaciół i Gości Oddziału. Poniżej przytaczamy listę obejmującą  ostatnie lata.

 

Rok 2016

 • Seminarium: „Praca socjalna a reintegracja społeczna i zawodowa. Wyzwania i problemy praktyki reintegracyjnej z perspektywy przedstawicieli różnych zawodów pomocowych”
 • Debata: „Toruńskie Rady Okręgów: co dalej?”

Rok 2015:

 • Bibiana Bałaj, „Na co oko patrzy? Eyetrackingowe badania percepcji, uwagi i innych procesów poznawczych”
 • Grzegorz Węcławowicz, „Problemy badawcze w geografii społecznej miast,

Rok 2014:

 • Piotr Mikiewicz, „Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne”
 • Stanisława Kierznikowicz „10 lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Rok 2013:

 • Andrzej Kaleta, Monika Kwiecińska-Zdrenka, „Jak skutecznie aplikować, a następnie dobrze funkcjonować na tzw. liście filadelfijskiej? Casus ‚Eastern European Countryside’ „
 • Michał Kaczmarczyk, „Platonizm i antyplatonizm w socjologii”

Rok 2012:

 • Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Michał Karaś, Piotr Siuda, „EURO 2012 – uliczny karnawał czy kibicowanie tradycyjne?”

Rok 2011:

 • Lech Szczegóła, „Apatia polityczna w Polsce. Rozdroża i bezdroża socjologicznej interpretacji pewnego faktu”
 • Mirosław Filiciak „Młodzi i media. O obserwacjach, badanych i badaczach”
 • Krystyna Szafraniec „Raport rządowy Młodzi 2011”

Rok 2010:

 • Aneta Baranowska „Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby żołnierzy poza granicami kraju – na przykładzie Iraku.”
 • Marta Chyła „Postawy studentów wyższych szkół niepublicznych wobec własnej zawodowo-materialnej przyszłości.”
 • Krzysztof Jaskułowski „Naród i nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych”
 • Agnieszka Kolasa-Nowak „Interpretacja transformacji w polskiej socjologii. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej”

Rok 2009:

 • Paweł Łuczeczko „Od de- do re-antropologizacji. Dzieje socjologii kultury w Polsce”
 • Bogna Dowgiałło „Implikacje myśli Georga Simmla na temat mody jako formy uspołecznienia, czyli dlaczego ubieramy się tak a nie inaczej?”
 • Radosław Kosakowski „Przemiany osobowości podstawowej we współczesnej kulturze zachodniej a proces „inkorporacji” buddyzmu.”
 • Sabina Bieniecka „Community development i community empowerment jako sposób wzmacniania pozycji kobiet.”
 • Julita Pieńkosz „Kontekst narodowy jako zmienna w badaniu przeszłości dyscypliny – przypadek Bułgarii”

Rok 2008:

 • Aleksandra Nowakowska „Znaczenie internetu w życiu codziennym młodzieży. Studium socjologiczne.”
 • Magdalena Bergman „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego a możliwości uczestnictwa kobiet w rynku pracy.”
 • Natalia Krzyżanowska „Myśl feministyczna a praktyka społeczna. Obecność kobiet w polskiej sferze publicznej po 1989 roku.”
 • Krzysztof Stachura „Towarzyskość jako zabawowa forma uspołecznienia w kulturze cyfrowej.”

Rok 2007:

 •  Piotr Stankiewicz „Ryzyko i konflikt. Strategie regulacji konfliktów technologicznych w społeczeństwie ryzyka.”
 • Lester Mazor „Political establishment as social phenomeneon: the case of the US.”
 • Marcin Ziemkowski „Episkopalny Kościół Protestancki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w obliczu wyzwań późnej nowoczesności. Studium socjologiczne.”
 • Łukasz Dominiak „Socjolog na peryferiach socjologii. Przypadek Luciena Levy-Bruhla (1857-1939).”
 • Piotr Wróblewski „Konflikty etniczne w miejscach świętych.”
 • Jacek Kurzępa „Socjopatologia pogranicza.”

Rok 2006:

 •  Anna Śliwińska „Małe miasto w procesie transformacji ustrojowej.”
 • Hennadii A. Korzhov „Oligarchy as a model of controlled modernization: the case of post-communist Ukraine.”
 • Janusz Zajdzik „Prezentacja działalności Wojskowego Biura Badań Socjologicznych oraz informacja o powołaniu przez Zarząd Główny PTS Sekcji Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego.”
 • Joanna Szalacha „Globalizacja jako nowe pole władzy i podmiotowości. O wybranych aspektach władzy strukturalnej.”
 • Mariusz Biedrzycki „Co dwa replikatory to nie jeden. Dlaczego memetyka wymusza zmianę wszystkiego w badaniach kultury, żeby wszystko pozostało takie samo.”
 • Mariusz Wachowicz i Magdalena Baran-Wojtachnio „Bezpieczeństwo i promocja wojska w opinii społeczeństwa polskiego.”
 • Stanisław Burdziej „Socjologiczne aspekty „civil religion” w Stanach Zjednoczonych. Studium retoryki religijnej prezydentów Billa Clintona i George’a W Busha.”
 • Thomas Koenig Framing „The future of Europe across and within the borders: some methodological and theoretical issues.”
 • Wolfgang Teckenberg „Is it Central Europe? The retrenchment of the state and the emergence of social class formations in Central Europe.”

 

Laureaci nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Konkursie im. Stanisława Ossowskiego związani z Instytutem Socjologii UMK lub/i Oddziałem Toruńskim PTS:

 • Krystyna Szafraniec za książkę Człowiek wobec zmian społecznych. Studium empiryczne z lat 1981-1982, PWN, Warszawa 1990.
 • Krzysztof Olechnicki za książkę Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

 

Laureaci nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Konkursie im. Floriana Znanieckiego związani z Instytutem Socjologii UMK lub/i Oddziałem Toruńskim PTS:

 • Paweł Załęcki za pracę pt. Wspólnota religijna jako grupa pierwotna (promotor JanuszMucha, rok 1994) – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych.
 • Krzysztof Olechnicki za pracę pt. Ruch Nowej Ery w Polsce Kościół rzymskokatolicki a wyzwanie Wodnika (promotor Janusz Mucha, rok 1995) – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych.
 • Radosław Sojak za pracę pt. Porządki wykluczeń. Ekskluzja społeczna w świetle socjologii wiedzy na przykładzie dyskusji wokół lustracji (promotor Andrzej Zybertowicz, rok 1998) ) – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych.
 • Dagmara Jaszewska za pracę pt. Od Niedojrzałości i Niedoskonałości do (nie)skazitelnego stylu Nowoczesnej Pensjonarki. Tropy postmodernistyczne w „Ferdydurke”Witolda Gombrowicza (promotor Janusz Mucha, rok 1999) – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych.
 • Mikołaj Stanek za pracę pt. Mityczne podstawy etniczności – rola mitów w tworzeniu więzi etnicznej (promotor Janusz Mucha, rok 2000) – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych.
 • Daniel Wicenty za pracę pt. Zagubiona rzeczywistość Dlaczego zakulisowe wymiary życia społecznego nie są przedmiotem badań socjologów polskich? (promotor Andrzej Zybertowicz, rok 2002).
 • Piotr Stankiewicz za pracę pt. Wyspy romantyzmu. Obecność romantycznego typu poznania we współczesnej kulturze (promotor Andrzej Zybertowicz, rok 2003).
 • Paweł Łuczeczko za pracę pt. Antropologia współczesności. Historia i przyczyny powstania polskiej antropologicznej refleksji nad współczesnością (promotor Włodzimierz Wincławski, rok 2004).
 • Andrzej Meler za pracę pt. Bariery usprawnienia sądownictwa w Polsce w świetle dyskursu prasowego lat 1999-2003. Próba interpretacji socjologicznej (promotor Andrzej Zybertowicz, rok 2005).
 • Joanna Kamińska za pracę pt. Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa (promotor Grzegorz Zabłocki, rok 2006).
 • Aneta Szczech za pracę pt. Zajrzyj, zaufaj, zamień się. Rola zaufania w internetowej wymianie bezgotówkowej (promotor Krzysztof Olechnicki, rok 2011).
 • Lucyna Tataruch za pracę pt. Kobieta w seansie biedy. Feminizacja ubóstwa i jej obraz we współczesnym polskim kinie (promotor Arkadiusz Karwacki, 2013).