Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych

Kierownik zakładu: dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK

Profesor: prof. dr hab. Andrzej Kaleta,

Adiunkci: dr hab. Grzegorz Zabłockidr Monika Kwiecińska-Zdrenka, dr Elwira Piszczek, dr Anna Pluskota

Doktoranci: mgr Anna Sitek, mgr Justyna Zarzycka

Wiodąca w Polsce i w Europie uniwersytecka placówka naukowo-badawcza, zajmująca się problemami rozwoju obszarów wiejskich. Zatrudnia 6 wysoko kwalifikowanych pracowników naukowych (1 profesor dr hab., 2 doktorów habilitowanych, 3 doktorów na stanowiskach adiunktów). Doświadczona kadra pracowników; rozbudowane kontakty międzynarodowe; jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie platform internetowych, umożliwiająca prowadzenie studiów i badań naukowych w tzw. systemie on-line – pozwalają podejmować najpoważniejsze prace badawcze z zakresu socjoekonomicznych problemów rozwoju wsi i rolnictwa nie tylko na terenie Polski ale i innych krajów Europy.

W ostatnich kilku latach Zakład realizował cały szereg szeroko zakrojonych, międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym między innymi nad :

  • podstawami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi europejskich studiów w zakresie kształcenia animatorów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (EMRA European Masters Programme for Rural Animators, program Leonardo da Vinci 2010-2012);
  • potrzebami i możliwościami nauczania na odległość na obszarach wiejskich 11 krajów Unii Europejskiej (E-RURALNET – Network Promoting E-learning for Rural Development, program Leonardo da Vinci 2009-2011);
  • alternatywnymi sieciami produkcji i dystrybucji żywności w europejskiej perspektywie porównawczej (Alternative agro-food networks, VII Program Ramowy Unii Europejskiej 2007-2009);
  • walidacją nieformalnych umiejętności zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich i wykorzystaniem ich dla potrzeb animacji lokalnej (EUROVALIDATION – Validation of Professional Skills of Rural Labour Force”, program Leonardo da Vinci 2005-2008);
  • oceną wpływu całożyciowego uczenia się na integrację osób zmarginalizowanych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych marginalizacją (The Impact of Lifelong Learning Policies on the Inclusion of Vulnerable Groups” – program DG EU Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 2005-2007);
  • obszarami marginalizacji kobiet wiejskich (Fundamental Rights for Women in Rural Europe, program Daphne 2003-2005).

Oprócz badań empirycznych Zakład prowadzi studia teoretyczne nad zagadnieniami zrównoważonego rozwoju obszarów, odzwierciedlane w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych oraz w dwóch seriach wydawniczych, którym patronuje:

  • „Socjologia i socjologowie”, poświęconej przybliżaniu najnowszych osiągnięć europejskiej socjologii wsi (10 tomów- Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika);
  • „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” (3 tomy – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Od roku 1993 Zakład wydaje międzynarodowe czasopismo (rocznik) w języku angielskim Eastern European Countryside, znajdujące się od roku 2007 na tzw. Liście Filadelfijskiej (IF- 0,08), poświęcone problemom obszarów wiejskich krajów Europy Wschodniej i Środkowej.

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w pracach najpoważniejszych europejskich organizacji naukowych zajmujących się problematyką rozwoju wsi i rolnictwa: Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi (w latach 1992-1996 Andrzej Kaleta był członkiem jego Komitetu Wykonawczego), Europejskiej Rady Rozwoju Wsi i Małych Miast (w latach 1994-1996 Andrzej Kaleta pełnił funkcję jej v-ce prezydenta), Euracademy (w latach 2002-2009 Andrzej Kaleta był członkiem Rady Dyrektorów, od roku 2010 jej członkiem jest Wojciech Knieć) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (w latach 2005-2009 Monika Kwiecińska-Zdrenka była członkiem jego Zarządu).

Obecnie Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych przygotowuje się do uruchomienia międzynarodowych (prowadzonych wspólnie przez 6 europejskich uniwersytetów) studiów magisterskich w systemie „distance learning” z zakresu animacji obszarów wiejskich (European Masters Programme for Rural Animators – EMRA) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania społecznościami lokalnymi.

Film promujący międzynarodowe studia na odległość