Zakład Socjologii Nauki

z_nauki

prof. dr hab. Piotr Hübner – założyciel Zakładu, profesor emerytowany

Kierownik: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK
Adiunkci: dr Anna Pokorska, dr Łukasz Dominiak
Doktorantka: mgr Agnieszka Anielska

Nasz zakład skupia ludzi zafascynowanych nauką i szkolnictwem wyższym. Jesteśmy badaczami, ale wyróżnia nas to, że naszą ekspercką wiedzę z pasją rozwijamy i wykorzystujemy również „w działaniu” na rzecz doskonalenia różnych obszarów szkolnictwa wyższego i nauki. Badamy, wyciągamy wnioski, lecz także zabieramy głos w dyskusjach, doradzamy i uczestniczymy we wprowadzaniu zmian.

Różnorodność oraz interdyscyplinarny charakter badań nad nauką i szkolnictwem wyższym oddają zainteresowania naszych pracowników. Rozciągają się one od zagadnień poznawczej efektywności nauki, czynników sprzyjających innowacyjności, po studia nad przemianami w polskim szkolnictwie wyższym oraz reformami ustrojów uniwersyteckich w Europie. Szukamy odpowiedzi na pytania o model szkolnictwa wyższego, sposób zarządzania uczelniami, metody ewaluacji badań naukowych, o to, jak poza systemem szkolnictwa wyższego wykorzystywać dokonania naukowe do budowania gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy.

Od strony praktyki bliski jest nam obszar szeroko pojętych relacji uczelni z jej interesariuszami. Chodzi między innymi o współpracę międzysektorową z podmiotami zewnętrznymi (głównie na płaszczyźnie dydaktyki akademickiej), a także działania z zakresu popularyzacji nauki (a ściślej – nauk społecznych). Inicjujemy i chętnie angażujemy się w przedsięwzięcia, których celem jest urzeczywistnienie idei „uniwersytetu otwartego”.

Lubimy badawcze wyzwania i cieszy nas, że wyniki prowadzonych przez nas badań wywierają coraz większy wpływ na sposób myślenia o nauce w wielu ośrodkach akademickich na całym świecie.

Jesteśmy stale obecni w globalnej nauce, z wieloma instytucjami i uczelniami w Europie oraz na świecie łączy nas bliska współpraca i wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowym bądź eksperckim (w ostatnim czasie zwłaszcza z ośrodkami akademickimi w Porto, Agder, Oslo, Twente, Rijece). Uczestniczymy w dużych międzynarodowych projektach badawczych (CAP – Changing Academic Profession, SHERDE – Structural Higher Education Reform: Development and Evaluation, HEDOCE – Higher Education Drop-Out and Completion in Europe).

Pracownicy zakładu kierują i uczestniczą również w projektach realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Wyłaniające się i powracające choroby zakaźne w Polsce w perspektywie humanistycznej: studium dyskursu publicznego oraz świadomości potocznej) oraz finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Arystokraci i rzemieślnicy. Socjologiczna analiza dialektyki stylów badawczych).

Z kolei nasze ekspertyzy były, jak dotąd, wsparciem m.in. dla rządów Polski i Ukrainy, Komisji Europejskiej, OECD, Ernst&Young, a także organizacji pozarządowych (Education Development Organization Service, Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa).