Zakład Polityki Społecznej

Kierownik zakładu:  prof. dr hab.Krzysztof Piątek;

Adiunkci: dr Stanisław Burdziej,  dr Agnieszka Furmańska-Maruszak

Doktoranci:  mgr Emilia Zielińska

Zakład Polityki Społecznej został utworzony w IS UMK w 1997 roku. Jego podstawowe zadania określone zostały w sposób następujący:

  • prowadzenie badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej,
  • opieka merytoryczna (programowa) i organizacyjna nad kształceniem w zakresie przedmiotów realizowanych w ramach specjalności polityka socjalna.

Obszary problemowe podejmowane przez pracowników Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Socjologii UMK

Dr Stanisław Burdziej

  • socjologia prawa / partycypacja obywatelska / legitymizacja / sprawiedliwość proceduralna / teoria socjologiczna / praca socjalna w kontekście polityki karnej (sprawiedliwość naprawcza, mediacja)

Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak

  • Rynek pracy (specyfika rynku pracy, aktywna i pasywna polityka rynku pracy, europejskie rynki pracy, starzenie się społeczeństwa – społeczne i ekonomiczne reperkusje)
  • Koszty pracy (opodatkowanie pracy, płace i pozapłacowe koszty pracy, system ubezpieczeń społecznych)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (proces kadrowy: planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, rozwój zasobów ludzkich, system ocen pracowniczych, proces derekrutacji w organizacji itp.)
  • Systemy wynagrodzeń i motywowanie personelu (istota, funkcje i determinanty wynagrodzeń, narzędzia motywowania do pracy, system motywowania w przedsiębiorstwie)
  • Ekonomia (mikro i makroekonomia).

Prof. Krzysztof Piątek – Kierownik Zakładu

  • Polityka społeczna i praca socjalna (aspekty teoretyczne, współczesne rozwiązania w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej w Polsce i na świecie, w tym szczególnie dotyczące pomocy społecznej, państwa socjalnego, usług socjalnych, zatrudnienia socjalnego, świadomości socjalnej, organizacji pozarządowych, globalizacji, itp.
  • Edukacja socjalna (organizacja oraz akademickie programy kształcenia na kierunkach polityka społeczna i praca socjalna)