Zakład Badania Jakości Życia

pracownia

Kierownik: dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

Adiunkt: dr Anna Wójtewicz

Adiunkt: dr Katarzyna Suwada

Doktoraci: mgr Hanna Kroczak, mgr Beata Królicka, mgr Joanna Lajstet, mgr Tomasz Kamiński

JM Rektor powołał z dniem 1 maja 2015 r. Pracownię Badania Jakości Życia. W 2017 roku Pracownia została przekształcona w Zakład.

Naszą ambicją jest budowanie silnej marki Zakładu w strukturze Instytutu Socjologii UMK jako centrum badań nad jakością życia, przestrzeni dla tworzenia publikacji, opinii, ekspertyz na potrzeby praktyki (zamawiających instytucji). Chcemy w tym zakresie współpracować z biznesem, administracją publiczną i organizacjami sektora pozarządowego.

Pracownicy i współpracownicy w ramach studiów badawczych, publikacji, wystąpień konferencyjnych ale i w ramach oferty zajęć dydaktycznych poruszają się w ramach następujących obszarów tematycznych:

 • Teoria potrzeb oraz zmiany (i uwarunkowania) potrzeb człowieka we współczesnym społeczeństwie;
 • Socjologia problemów społecznych (bieda, bezrobocie, wykluczenie społeczne);
 • Kwestia społeczna zdrowia (zdrowie fizyczne, psychiczne i ich uwarunkowania, polityka zdrowotna);
 • Związki nierówności społecznych (nie tylko dochodowych) z różnymi parametrami jakości życia;
 • Teoria innowacji; Polityki publiczne w krajach UE i ich uwarunkowania (w tym: polityka spójności UE, podejście aktywizujące w polityce społecznej, zarządzanie w polityce społecznej, strategie społeczne i lokalna polityka społeczna, wielosektorowa i obywatelska polityka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, polityka reprodukcyjna);
 • Wychowanie a jakość życia;
 • Polityka kulturalna (konsumpcja kultury i jej uwarunkowania, funkcjonowanie instytucji kultury).

Wymiary działalności Zakładu:

 • działalność w zakresie poszerzania teoretycznych ujęć problematyki jakości życia,
 • działalność w zakresie poszerzania perspektyw metodologicznych, poszukiwania nowych metod badania jakości życia,
 • podobnie jak w przypadku polityki społecznej, ogólna perspektywa Pracowni nakierowana na pewnego rodzaju inżynierię społeczną – szeroko rozumiane „podnoszenie jakości życia”,
 • wykrywanie nowatorskich działań i praktycznych rozwiązań w zakresie badanej problematyki (w kraju i poza jego granicami), które warto opisywać, propagować i powielać,
 • poszukiwanie obszarów interdyscyplinarności w zakresie jakości życia, pozwalającej na szersze spojrzenie i pełniejsze określanie sytuacji uczestników życia społecznego.