Dr hab. Stanisław Burdziej

Dr hab. Stanisław Burdziej

Adiunkt, Zakład Polityki Społecznej

Kontakt

ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
pokój: 211
tel.: 56 611 36 44
e-mail: s.burdziej@umk.pl

Wykształcenie:

 • 2018 – doktor habilitowany
 • 2008 – doktor nauk humanistycznych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • 2004-2005 Heidelberg Center for American Studies, Universität Heidelberg (MA in American Studies)
 • 1998-2003 Uniwersytet Mikołaja Kopernika (magister socjologii)
 • 2001-2004 Uniwersytet Mikołaja Kopernika (licencjat z filologii włoskiej)

Zainteresowania badawcze:

 • cultural expertise / socjologia prawa / legitymizacja / sprawiedliwość proceduralna / teoria socjologiczna / sprawiedliwość naprawcza

Wybrane publikacje

Książki:

 1. Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej, Toruń 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 283.
 2. Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, Krakow: Nomos, 2009, ss. 193.
 3. W drodze do Santiago de Compostela: Portret socjologiczny pielgrzymki, Kraków: Nomos, 2005, ss. 160.

Wybrane artykuły w czasopismach:

 1. Legitymizacja władzy a sprawiedliwość proceduralna, “Studia Socjologiczne” nr 4(223)/2016: 167-199;
 2. Polskie sądy z perspektywy obywateli – podsumowanie pięciu lat Obywatelskiego Monitoringu Sądów, „Krajowa Rada Sądownictwa” nr 2015/04, s. 20-27 (z B. Pilitowskim);
 3. Obywatelski Monitoring Sądów. Omówienie metody i najnowszych wyników badań „Krajowa Rada Sądownictwa” nr 2014/04, s. 26-30 (z B. Pilitowskim);
 4.  Efektywność nieformalnej kontroli społecznej – próba pomiaru na przykładzie badań praktyki sądowej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” nr 23/2014, s. 117-137.
 5. Sociological and Theological Imagination in a Post-secular Society, “Polish Sociological Review” 2(186)/2014: 179-193;
 6. Przejrzystość, jawność, autorytet: nieformalne ograniczenia zasady jawności postępowania w polskiej praktyce sądowej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” nr 22/2013, s. 79-97;
 7. Obywatelski monitoring sądów. Idea i wyniki badań, „Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich” nr 4(10)/2012, s. 235-239 (z B. Pilitowskim).
 8. W stronę „chrześcijańskiej Ameryki”: geneza i światopogląd chrześcijańskiego rekonstrukcjonizmu w Stanach Zjednoczonych, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 3, s. 69-81;
 9. Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Goffmana – perspektywa tłumacza, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2011, t. V, nr 2, s. 46-53;
 10. Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera Zniechęcenia do socjologii, „Stan rzeczy” nr 1, 2011, s. 185-192.
 11. Amerykański czy europejski wyjątek? Sekularyzacja w USA, „Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny” 2009/2010, nr 5, 197-209.
 12. ‘Publiczne’ prawo – ‘prywatna’ moralność? “Socjologia religii”, t. 8, 2009, s. 57-66.
 13. Socjologia postsekularna? “Studia Socjologiczne”, t. 2, 2010, s. 89-108;
 14. Religia jako źródło kapitału społecznego, „Trzeci sektor” nr 15/2008, s. 23-27
 15. Voice of Disinherited? Religious Media After the 2005 Presidential and Parliamentary Elections in Poland, „East European Quarterly” vol. 42, no. 2, 2008, s. 207-221.
 16. Fairness at Trial: The Impact of Procedural Justice and Other Experiential Factors on Criminal Defendants’ Perceptions of Court Legitimacy in Poland, “Law & Social Inquiry”, 10 kwietnia 2018 (advance online publication) (z K. Guzikiem i B. Pilitowskim);
 17. Religion and Politics: Religious Values in the Polish Public Square Since 1989, in: “Religion, State, and Society”, Vol. 33, No. 2/ 2005, pp. 165-174.

Ważniejsze tłumaczenia naukowe:

 1. Patrick Baert and Filipe Carreira da Silva, Teoria społeczna w XX wieku i później [Social Theory in the Twentieth Century and Beyond], Kraków: Nomos, 2013, ss. 312.
 2. Merdith McGuire, Religia: kontekst społeczny [Religion: the Social Context] Kraków: Nomos, 2013, ss. 454.
 3. Amitai Etzioni, Społeczeństwo aktywne [The Active Society], Kraków: Nomos, 2012; ss. 698.
 4. Jeffrey Alexander, Znaczenia społeczne [Social meanings], Kraków: Nomos, 2011 (z J. Gądeckim), ss.
 5. Erving Goffman, Analiza ramowa: Esej z organizacji doświadczenia [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience], Kraków: Nomos, 2010, ss. 465.
 6. Lewis A. Coser, Funkcje konfliktu społecznego [The Functions of Social Conflict], Kraków: „Nomos”, 2009, ss. 137.

Wybrane projekty badawcze

 1. “Cultural Expertise in Europe: What is it useful for?” (EURO-EXPERT); European Research Council Consolidator Grant (2018-2021) – kierownik projektu: prof. Livia Holden, Center for Socio-Legal Studies, Oxford University; wykonawca (data collector);
 2. Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution, Utrecht University, Holandia – współpraca w projekcie poświęconym Problem-Solving Justice; udział w powołaniu zespołu projektowego i seminarium badawczym w Utrechcie, 16-17 czerwca 2016;
 3. „Building evidence-based advocacy for the rule of law and good governance in Eastern Partnership” – projekt (V4EaP Flagship Projects Program) finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego, we współpracy z Protection of Rights Without Borders” (Armenia), Georgian Foundation For Strategic and International Studies (Gruzja) – wykonawca: współautorstwo podręcznika pt. “How to detect breakdowns of the rule of law? Citizen’s court watch program” oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych z Armenii i Gruzji.
 4. „Praktyka sądowa w zakresie wysłuchiwania małoletnich w postępowaniach cywilnych w kontekście idei przyjaznego wysłuchiwania dziecka”, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości; wysokość środków; wykonawca: wywiady pogłębione i raport końcowy.
 5. „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce”, projekt realizowany przez PBS z o.o. dla Centrum Rozwoju  Zasobów  Ludzkich  (CRZL), ze środków EFS – wykonawca: autor monografii
 6. „Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce”, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr IS-1/039; wykonawca.
 7. „Partycypacja, deliberacja, alienacja – legitymizacja władzy sądowniczej w społeczeństwie obywatelskim”; grant Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/D/HS6/00937; kierownik projektu.
 8. „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych”, finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacja Court Watch Polska, nr 410/D/3/2012 – raport cząstkowy z badań); wysokość środków: 524.000 zł – wykonawca;
 9. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” – projekt realizowany przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie ze środków PO KL; przygotowanie raportu z badań jakościowych i ilościowych; wysokość środków: 6.528.477 zł.
 10. „Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych” – projekt realizowany przez Fundację Court Watch Polska od roku 2010; finansowany m.in. przez Fundację Batorego, z Funduszy Norweskich oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich; wykonawca: analiza danych, współredakcja 7 raportów.
 11. „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce” – projekt Instytutu Spraw Publicznych dla Transparency International – wykonawca: ocena przejrzystości pracy polskiego wymiaru sprawiedliwości w oparciu o wywiady oraz analizę dokumentów; wykonawca, autor rozdziału nt. sądownictwa.