Dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

Dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

Kierownik Zakładu

Profesor, Zakład Badania Jakości Życia

Kontakt

ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
pokój: 210
tel.: 56 611 36 45
e-mail: arekarwa@umk.pl

Prof. Arkadiusz Karwacki, Professor and Director of Quality of Life Reaseach Centre in Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun, Poland. The Chairman of the University Council for Education Quality UMK. He specializes in sociology of social problems (poverty, social exclusion, unemployment) and contemporary social policy (modern conceptions of social policy in theory and practice, including especially the activation approach in social policy; social cohesion policy; local social policy, including the social assistance issues; social policy strategies; social work and economy issues) and the sociology of education. Author and/or editor of 19 monographs, nearly 100 scientific articles, including publications in prestigious Polish and foreign periodicals from the ERIH and JCR lists, expert reports, reports, reviews in scientific degrees programs, and projects of the National Centre for Science (Narodowe Centrum Nauki). Member of the International Sociological Association (Research Committees: Poverty, Social Welfare and Social Policy and Community Research), Social Work Section of the Polish Sociological Association (Polskie Towarzystwo Socjologiczne), VicePresident of the Polish Social Policy Association (Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, PTPS) and a member of the Academy of Management (Divisions: Public&Nonprofit, Social Issues in Management). Member of the Scientific Board in Culture and Education (Kultura i Edukacja) (a periodical on the ERIH list) and Public Opinion Research Center (Centrum Badania Opinii Spolecznej) (a government research facility) and reviewer teams in the following periodicals: Sociology of Health and Illnes, Social Policy Issues (Problemy Polityki Spolecznej) and Social Sciences (Nauki Spoleczne). Expert in the Institute of Public Affairs (Instytut Spraw Publicznych).

Przebieg kariery naukowej

 • UMK, 2001, magister nauk humanistycznych w zakresie socjologii
 • UMK, 2005, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii
 • UMK, 2011, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Zatrudnienie

 • UMK, Instytut Socjologii, 2005-2013, adiunkt
 • UMK, Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej, 2005-2009, wykładowca i egzaminator
 • UMK, 2013, profesor nadzwyczajny UMK
 • UMK, 2015, Kierownik Pracowni Badania Jakości Życia
 • UMK, 2017, Kierownik Zakładu Badania Jakości Życia

Zainteresowania naukowe potwierdzone dorobkiem publikacyjnym

 • Socjologia problemów społecznych (ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezrobocie)
 • Współczesna polityka społeczna (współczesne koncepcje w polityce społeczne w teorii i praktyce w tym szczególnie podejście aktywizujące w polityce społecznej, polityka spójności społecznej, lokalna polityka społeczna w tym zagadnienia pomocy społecznej, strategie w polityce społecznej, problemy pracy socjalnej, problemy ekonomii społecznej)
 • Socjologia wychowania.

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat [wybrane]

 • Ekspert w ramach programu PHARE 2001 – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim (2003 r.)
 • Ekspert w ramach programu – INTERREG III c (Rozwój partnerstwa społecznego i przeciwdziałanie ekskluzji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim) (2004-2005 r.);
 • Ekspert w ramach projektu „Partnerstwo – rodzina – równość praca” Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (2006-2008 r.).
 • Ekspert w projekcie „Funkcjonowanie służb społecznych (pomoc społeczna, służby zatrudnienia) w kontekście aktywizacji kobiet wiejskich w Polsce” (2008 r.).
 • Ekspert w projekcie „Przedsiębiorcza uczelnia” – analiza losów absolwentów oraz opinii studentów i pracowników WSP TWP (2009-2010).
 • Ekspert w projekcie „Społecznie odpowiedzialna uczelnia” – prace w ramach grupy „Gospodarka społeczna” w projekcie WSP TWP (2009-2010).
 • Ekspert w projekcie systemowym z ramienia Instytutu Spraw Publicznych „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (2009-2013).
 • Ekspert w projekcie pt. „Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych” – projekt realizowany przez Szkołę Główną Handlową (2010).
 • Ekspert w projekcie pt. „Meta-raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Obserwatorium Kultury (od 2014 r.).
 • Główny wykonawca w projekcie „Innowacje między ludźmi. Analiza procesu powstawania i implementacji innowacji w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce”, projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS 6
 • Ekspert w projekcie „FOCUS: aktywna polityk społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim” (projekt POKL, Priorytet VII, działanie 7.2.; poddziałanie 7.2.1.) (2011).
 • Kierownik projektu „Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych” – grant w ramach Obserwatorium Kultury MKiDN (2016-2018).
 • Kierownik projektu międzynarodowego pt. „Social capital, innovation, relationships in family businesses in Poland and in Spain” realizowanego wspólnie z Pablo de la Villa University w Sewilli (grant Fundacji Banku Zachodniego WBK) (2016-2017).
 • Kierownik projektu z ramienia partnera (UMK) w projekcie „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”. OPUS11 (2017-2018).

Udział w ciałach naukowych, zespołach czasopism

 • członek International Sociological Association (Research Committees: 1/ Poverty, Social Welfare and Social Policy, 2/ Community Research) [od 2014].
 • członek European Sociological Association [2005-2009].
 • członek Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego [od 2001]
 • członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej [od 2002]: w latach 2005-2008 koordynator regionalny, od 2008 roku członek Zarządu Głównego na kadencję 2008-2012.
 • sekretarz redakcji kwartalnika naukowego “Kultura i Edukacja” (od 2005 roku); od 2009 roku członek redakcji, od 2014 członek Rady Naukowej;
 • członek zespołu recenzentów czasopism: “Sociology of Health and Illnes” (JCR, IF 1.735), “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” oraz “Nauki Społeczne. Social Science”.
 • od 2009 roku członek Rady Naukowej czasopisma “Wiadmości społeczne”;
 • Członek komisji konkursowej z ramienia KEJN w konkursie na dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych [2012].

Funkcje administracyjne i organy kolegialne UMK

 • Z-ca dyrektora Instytutu Socjologii UMK ds. dydaktycznych (2007-2008 i 2011-2013)
 • 2012-2013 – członek Zespołu ds. Opracowania wewnętrznego stystemu zapewniania jakości kształcenia (UMK)
 • Od II 2014 – Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia (UMK)
 • Od I 2014 – członek zespołu monitorującego wdrażanie Wewnętrznego Systemu Jakości UMK
 • Od VI 2014 – członek Senatu UMK – reprezentant pracowników samodzielnych WH.

Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych

 • Rozprawa doktorska pt. „Reprodukcja ‘kultury ubóstwa’ społeczności popegeerowskich – geneza, charakter procesów i wyzwania dla polityki społecznej” – wyróżnienie w VII edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu problemów pracy i polityki społecznej.
 • Wyróżnienie Prezydenta Torunia za działalność przy tworzenie pisma naukowego „Kultura i Edukacja” pozostającego na liście ERIH.
 • Nagrody Rektora UMK:
  • Indywidualna Nagroda Rektora UMK III stopnia za działalność naukowo-badawczą w roku 2006,
  • Indywidualna Nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność naukową w roku 2011.
  • Wyróżnienie Rektora UMK za działalność naukową w roku 2010.
  • Zespołowa Nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność naukową w roku 2011
  • Zespołowa Nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność organizacyjną w roku 2013.
 • Nagroda główna w II ogólnopolskim konkursie kwartalnika „Kultura i Edukacja” na najlepszą książkę z zakresu kultury, edukacji i społeczeństwa.
 • Wygranie konkursu na stypendium na rozwój naukowy i zwieńczenie rozprawy habilitacyjnej w projekcie „Przedsiębiorcza Uczelnia” (WSP TWP) dla adiunktów podejmujących zagadnienia polityki społecznej.

Osiągnięcia dydaktyczne

 • II nagroda w konkursie im. Floriana Znanieckiego PTS (2014) promowanej pracy magisterskiej pióra mgr Lucyny Tataruch pt. „Kobiety w seansie biedy. Feminizacja ubóstwa i jej obraz we współczesnym polskim kinie”.

Najważniejsze publikacje

Książki (z ISBN):

 • 2005. „Zagrożenie wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim – element diagnozy. Perspektywy klubów integracji społecznej w gminach” (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem), ROPS Toruń, stron: 96.
 • 2006. „Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej”. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, stron: 243.
 • 2006. „Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy Torunia”. Toruń, PIW EQUAL, stron: 92 (publikacja nie recenzowana).
 • 2007. (red.) „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”. Toruń, Akapit (współredaktor: Krzysztof Piątek), stron: 546.
 • 2008. (red.) „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL”, Toruń, Wydawnictwo UMK (współredaktor: Krzysztof Piątek). stron: 232.
 • 2008. (red.) „Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?”, Toruń, Wydawnictwo UMK (współredaktor: Hubert Kaszyński), stron: 236.
 • 2009. (red.) „Strategie w polityce społecznej”. Warszawa, MCPS (współredaktor: Mirosław Grewiński), stron: 355.
 • 2010. (red. merytoryczna polskiego wydania) „Advances in Social Work: Special Issue on The Futures of Social Work” (James G. Daley [red.]). Warszawa, WSP TWP, stron: 323.
 • 2010. Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych. Warszawa, MCPS (współautor: Mirosław Grewiński), stron: 171. [20 pkt.].
 • 2010. Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, Warszawa, Wydawnictwo: Oficyna SGH (współautorzy: Paweł Kubicki, Anna Ruzik-Sierdzińska), stron: 251.
 • 2010. Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdziałanie, Warszawa, MCPS (współautorzy: Mirosław Grewiński, Marek Rymsza) stron: 95.
 • 2010. Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Rozprawa habilitacyjna. Toruń, Wydawnictwo UMK, stron: 346.
 • 2012. (red.). Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowa” (współredakcja: Krystyna Faliszek, Marek Rymsza i Kazimiera Wódz). Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, stron: 240.
 • 2011. Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim (współautor: Tomasz Biernat), Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, stron: 311.
 • 2012. Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury (wspólnie z Tomaszem Szlendakiem, Krzysztofem Olechnickim, Wojciechem J. Bursztą, Jackiem Nowińskim), stron: 230.
 • 2013. Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa (wspólnie z Markiem Rymszą i Tomaszem Kaźmierczakiem), stron: 425.
 • 2013. Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesem świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej (wspólnie z Markiem Rymszą), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, stron: 102.
 • 2015. (red.) Innowacyjna polityka społeczna (współredakcja: Mirosław Grewiński), Warszawa, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, stron: 419.
 • 2015. Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury (współautor: Tomasz Szlendak), Elbląg, Wydawnictwo Wilk Stepowy, stron: 263.
 • 2016. Grupy rekonstrukcji historycznej. Edukacja i konsumowanie przeszłości, (wspólnie z Tomaszem Szlendakiem, Krzysztofem Olechnicki), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 197.
 • 2016. Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim: diagnoza z założeniami programu jego kształtowania (wspólnie z: Leszek Kozłowski, Wojciech Goszczyński, Wojciech Knieć i inni). Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, s. 289.
 • 2017. Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment? (wspólnie z Markiem Rymszą, Barbarą Gąciarz, Tomaszem Kaźmierczakiem, Bohdanem Skrzypczakiem) Toruń, Wydawnictwo naukowe UMK, s. 220.
 • 2017. Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości (wspólnie z Joanną Lajstet, Martą Karwacką, Iwoną Escher). Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 240.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach:

 • 2002. „The Culture of Poverty in the Post-State Farm Community”. Eastern European Countryside, nr 8, ss. 79-93.
 • 2002. „Specyfika pracy socjalnej w społecznościach trwale ubogich”, w: Krzysztof Piątek i Krzysztof Frysztacki (red.), „Wielowymiarowość pracy socjalnej”. Toruń, Akapit, ss. 183-192.
 • 2002. „Marginalizacja środowisk popegeerowskich w Polsce. Społeczno-kulturowe konsekwencje trwałego uwikłania w biedę jako wyzwanie dla polityki społecznej”, w: Renata Suchocka (red.), „Współczesne społeczeństwo polskie”. Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ss. 159-166.
 • 2002.  „Kultura biedy w byłych PGR-ach – geneza problemu i wyzwania dla polityki społecznej”. Kultura i Edukacja, nr 3-4, ss. 7-30.
 • 2003. „Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych” (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Studia Socjologiczne, nr 3/2003, ss. 69-111.
 • 2004. „Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku a polityka społeczna (ze szczególnym podkreśleniem kwestii mieszkaniowej)” (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem). Studia Socjologiczne, nr 1/2004, ss. 121-138.
 • 2004. „Underclass na zakupach – czyli paradoksy konsumpcji ubogich Polaków”, w: Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz (red.), „Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału”. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 47-66.
 • 2004. „Miejsce ludzi ubogich w polskiej i angielskiej polityce społecznej – komparatystyka nieuprawniona?”. w: Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majer (red.), „Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski” (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Częstochowa, AV, ss. 39-54.
 • 2004. „Reprodukcja „kultury ubóstwa” społeczności popegeerowskich – charakter procesów”, w: Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek (red.), „Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej w Polsce”. Toruń, Akapit, ss. 251-270.
 • 2004. „Kto zarabia na biedzie? Polityczna perspektywa funkcjonalna trzydzieści lat później” (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Polityka Społeczna, nr 8, ss. 7-9.
 • 2005. „Pegeerowska i popegeerowska lokalność. Kierunki zmian i wyzwania w kontekście działań inkluzywnych”, w: Jolanta Grotowska-Leder, Krytyka Faliszek (red.), „Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań”. Toruń, Akapit, ss. 91-108.
 • 2005. „Андеркласс и культура бедности в среде бывших государственных сельских хоэяйств в контексте теоретических и интерпретационных дискуссий (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Сoциoлoгия: Теория, Методы, Маркетинг, nr 1, ss. 36-70.
 • 2005. „Wykluczenie społeczne a kluby integracji społecznej”, w: Lucyna Frąckiewicz (red.), „Wykluczenie społeczne”. Katowice, Akademia Ekonomiczna (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem) ss. 129-148.
 • 2006. „Poziom wykształcenia Polaków – zmiany w czasie, nierówności społeczne. Analiza w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku” (wspólnie z Ryszardem Borowiczem). Socjologia Wychowania, nr XVI, zeszyt 378, ss. 167-184.
 • 2006. „Społeczności lokalne vs. współczesność – między globalizmem a potrzebą wspólnoty”, Wychowanie na co dzień, nr 4-5 ss. 18-21.
 • 2007. „Wspólne problemy, wspólne rozwiązania? Sport jako przestrzeń walki z wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii w kontekście wyzwań dla Polski, w: Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek (red.), „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”. Toruń, Akapit (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem) ss. 327-352.
 • 2007. Aktywna polityka społeczna – wielowymiarowa przestrzeń badawcza, w: Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek (red.), „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”. Toruń, Akapit (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem) ss. 9-24.
 • 2007. „Aktywność i koordynacja – wyzwania i realia polityki społecznej w Polsce”, w: Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur (red.), „Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju”. Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, ss. 125-140.
 • 2007. „Wyzwania i dylematy polityki aktywizacji i inkluzji w Polsce (na przykładzie zatrudnienia socjalnego)”, w: Katarzyna Głąbicka (red.), „Polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE”. Radom, Politechnika Radomska, ss. 66-79.
 • 2007. „Moda, wolność i polityka społeczna”, w: Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz (red.), „Rozkoszna zaraza. Subiektywna socjologia mody”. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 74-91.
 • 2008. „Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej – Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn”, w: Andrzej Rączaszek (red.), „Polityka społeczna – badania, dydaktyka, rozwój” . Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem), ss. 145-154.
 • 2008. „Konsumpcja wyrzeczeń? Wzory i uwarunkowania konsumpcji w życiu osób o ograniczonych kapitałach”, w: Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska (red.), „Co nas łączy, co nas dzieli?”. Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu w Zielonej Górze, ss. 399-425.
 • 2008. „Ku aktywności – aktywizacja podmiotów polityki społecznej”, w: Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki (red.), „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL”, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (współautor: Krzysztof Piątek), ss. 15-28.
 • 2008. „Sytuacja kobiet na toruńskim rynku pracy na tle województwa kujawsko-pomorskiego – główne tendencje, aktywizacja, przedsiębiorczość”, w: Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki (red.), „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL”, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 137-154.
 • 2008. Aktywizacja kobiet mieszkających na wsi w świetle dokumentów urzędowych instytucji pomocy społecznej i administracji pracy, w: Jerzy Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”, Warszawa, MPiPS, ss. 265-292.
 • 2008. Aktywizacja w ‘Rzeczpospolitej obcych’ – o współczesnych podziałach, włączaniu i wyłączaniu, w: Arkadiusz Karwacki, Hubert Kaszyński (red.) „Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej, czy działania pozorne?”, Toruń, Wydawnictwo UMK, ss. 19-45.
 • 2008. Instytucjonalne aspekty aktywizacji zawodowej kobiet na wsi, w: Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.) „Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską”. Toruń, Wydawnictwo UMK (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem i Anną Śliwińską), ss. 127-148.
 • 2008. Wyzwania spójnej polityki społecznej. Polityka Społeczna, nr 9/2008, ss. 1-5.
 • 2008. Aktywna polityka społeczna, jako wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej i administracji pracy. Acta Pomerania, nr 1/2008, ss. 59-74.
 • 2008. „Na ratunek biednemu światu? – szanse i bariery”. Artykuł recenzyjny. Studia Socjologiczne, nr 4, ss. 113-129.
 • 2009. Spójność – kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania). Studia Socjologiczne, nr 1, ss. 9-51.
 • 2009. „Strategia – istota, reguły i wyzwania implementacji ze środowiska biznesu do polityki społecznej”, w: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki (red.), „Strategie w polityce społecznej”. Warszawa, WSP TWP, PTPS, ss. 11-40.
 • 2009. „Bieda i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych – test koncepcji poziomicy”. Polityka Społeczna, nr 8 (wspólnie z Tomaszem Szlendakiem) ss. 1-4.
 • 2009. „Kultura a nierówności społeczne”. Kultura i Edukacja, nr 4 (wraz z Tomaszem Szlendakiem)  ss. 147-159.
 • 2010. „Święty Graal polityki społecznej? O ‘koncepcji poziomicy’ Richarda Wilkinsona i Kate Pickett”. Artykuł recenzyjny. (wraz z Tomaszem Szlendakiem). Problemy Polityki Społecznej, nr 13, ss. 2-9-232.
 • 2010. Koncepcja poziomicy – cudowne lekarstwo czy utopijna terapia? Studia Socjologiczne, nr 1 (wspólnie z Tomaszem Szlendakiem), ss. 35-67.
 • 2010. The New Poverty in Poland – circumstances, scale, characteristics, w: Dawn Judd, Bogusia Temple, Jerzy Krzyszkowski (red.), “Polish Journeys Through Welfare Systems”, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, ss. 70-84
 • 2010. Centra integracji społecznej w świetle badań – problemy i wyzwania badawcze. Trzeci Sektor, nr 21, ss. 15-25.
 • 2010. „Trust, Social Activity and Income Gap. The Spirit Level Concept in the Light of European Sociological Survey Data” (wydanie w j. angielskim) i与收入范围对比的信任和社会活动。以欧洲社会调查为依据的精神层面概念 (wydanie w j. mandżurskim) Kultura i Edukacja, nr 5 (wraz z Tomaszem Szlendakiem), ss. 80-105.
 • 2010. Gospodarka społeczna – kwintesencja polityki aktywizacji, w: Marek Siromski (red.), „Dobry pieniądz. Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim”. Toruń, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, ss. 8-13.
 • 2011. Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, w: Marek Rymsza, Mirosław Grewiński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce: usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa, WSP TWP (wspólnie z Markiem Rymszą), ss. 29-54.
 • 2011. Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego w: Marek Rymsza, Mirosław Grewiński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce: usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa, WSP TWP, ss. 197-217.
 • 2011. „Polityka ‘aktywnej integracji’ w Polsce – między ambitnymi celami a doświadczanymi problemami”, w: Bohdan Skrzypczak, Barbara Bąbska (red.), „Aktywizacja czy integracja? Zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i integracji społecznej”. Warszawa, Laboratorium Społeczne CAL, ss. 19-52.
 • 2011. Współpraca jednostek systemu pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi w ramach polityki aktywizacji i wielosektorowości – oczekiwania, realia, rekomendacje, w: Jacek Gądecki, Mateusz Kucz, Miłosz Ukleja, „Współpraca. Diagnoza współpracy między jednostkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Toruń, TŁOK, ss. 115-158.
 • 2011. „Toruńska” polityka społeczna – aktywność badaczy skupionych w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu”, w: Katarzyna Głąbicka, Maria Gagacka (red.), „Badania społeczne środowiska polityków społecznych”, Radom, Politechnika Radomska (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem), ss. 7-18.
 • 2011. „Autor w humanistyce i naukach społecznych – wprowadzenie do dyskusji”. Kultura i Edukacja, nr 3 (wspólnie z Adamem Grzelińskim), ss. 199-203.
 • 2011. „O współczesnej aktywizacji i integracji – w stronę nowego modelu polityki społecznej?, w: Krystyna Faliszek, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Kazimiera Wódz (red.), „Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowa”. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, ss. 233-249.
 • 2012. „Are the Swedes really aspiring to sense and the Portuguese to status? <0}{0>Aktywność kulturalna a rozpiętość dochodów w krajach Unii Europejskiej<}0{>Cultural activity and income gap in the member states of the European Union”<0}. International Sociology, Issue 27 (6) (wraz z Tomaszem Szlendakiem), ss. 807-826.
 • 2012. Zatrudnienie socjalne w czasach kryzysu. Jaka przyszłość centrów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej i klubów integracji społecznej?, Trzeci Sektor, nr 27 (wspólnie z Markiem Rymszą), ss. 38-48.
 • 2012. Współczesne problemy polityki społecznej w Polsce –  kontekst Zjazdu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Kultura i Edukacja, nr 4 (90), ss. 200-211.
 • 2013. Pomiędzy aktywizmem i pasywizmem instytucji pomocy społecznej. „Empowerment. O polityce aktywnej integracji”, nr 1, ss. 47-65.
 • 2013. Integracja we współczesnej polityce społecznej – zmiana systemowa czy dyscyplinowanie niedostosowanych?. „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje”, nr 5 (12), s. 4-11.
 • 2013. W poszukiwaniu uniwersalnych założeń praktyki integracyjnej – wokół istoty wykluczenia i standardów niezbędnych usług, w: Bohdan Skrzypczak (red.), „CAL – pracownia inspiracji. Jak aktywizować młodzież”. Centrum Aktywności Lokalnej, Toruń, ss. 108-121.
 • 2013. „Codzienność w terenie zdegradowanym, a niecodzienność przekazu medialnego” w: Jacek Nowiński (red.), „Codzienność kręci – kultura codzienności, codzienność kultury”. Elbląg, Bibliotek Elbląska (w druku).
 • 2014. “Superwizja w ocenie pracowników socjalnych”, w: Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak (red.), „Superwizja pracy socjalnej”, WSP TWP, Warszawa, ss. 157-178.
 • 2014. „Problemy aktywnej polityki społecznej w Polsce w świetle analizy strategii społecznych”, w: Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek (red.), „Od welfare state do welfare society?”. Toruń, Wydawnictwo UMK, ss. 51-80.
 • 2014. O równości jako kierunku zmiany i przedmiocie badań – Ryszarda Borowicza rozważania nad selekcjami w edukacji, „Kultura i Edukacja”, nr 4, ss. 143-165. ERIH
 • 2015. Wprowadzenie – Innowacyjność jako próba dynamizacji myli o polityce społecznej, w: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki (red.), „Innowacyjna polityka społeczna, Warszawa, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, s. IX-XIX.
 • 2015. Aktywna polityka społeczna jako innowacyjne poszukiwanie „złotego środka” – na kanwie polskich doświadczeń w obszarze aktywizacji, w: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki (red.), „Innowacyjna polityka społeczna, Warszawa, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, (wspólnie z Markiem Rymszą), s. 97-115.
 • 2015. Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zasoby pracownicze, w: Maria Czajkowska, Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska (red.), Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (wspólnie z Aldoną Glińską-Neweś i Joanną Wińską), ss. 105-119.
 • 2016. Mozaiki, przeskoki, syntezy – w poszukiwaniu nowego miejsca, w: Arkadiusz Karwacki (red.), Ryszard Borowicz – wspomnienie. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 81-96.
 • 2016. Standardy jakości usług reintegracyjnych w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej. Założenia i rezultaty badań empirycznych prowadzonych w latach 2009–2013. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 4, s. 149-163.
 • 2017. Multiple Facets of Social Innovations, w: Gilberto Marzano, Mirosław Grewiński (red.), Introduction to Social Innovations, Udine, Mimesis International, (wspólnie z: Gilberto Marzano, Mirosławem Grewińskim, Gabrielą Sempruch), s. 13-46.
 • 2017. Innovations among people. How positive relationships at work can trigger innovation creation. E&M Economie and Management, nr 3/2017. (wspólnie z Aldoną Glińską-Neweś, Joanną Górką, Agatą Sudolską), s. 84-100.
 • 2018. Innovativeness of Social Economy Entities in Poland. An Empirical Study from the Perspective of Positive Organisational Scholarship. Nonprofit Management & Leadership, Volume 28, nr 3, Spring, (wspólnie z Aldoną Glińską-Neweś), s. 367-382.
 • 2018. Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego: od wspierania działalności dobroczynnej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w: Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska (red.), „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018”. Warszawa, MRPiPS, NCK, s. 453-481.

Recenzje w czasopismach naukowych:

 • 2001. „Mieć czy być? Polacy w świecie wolnego rynku”, rec. książki „Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej” pod red. Lidii Beskid. Studia Socjologiczne, nr 1/2001, ss. 137-145.
 • 2001. „Interaktywna gra multimedialna” rec. książki Ryszarda Kluszczyńskiego „Film-video-multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronizacji”. Przegląd Artystyczno-Literacki, nr1-2/2001, ss. 232-235.
 • 2002. Recenzja książki „Zrozumieć biednego. O dawnej i nowej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej. Kultura i Edukacja, nr 1/2002, ss. 128-135.
 • 2003. „Ubóstwo w wiejskiej społeczności lokalnej – teraźniejszość i rozrachunki z przeszłością” rec. książki „Lata tłuste, lata chude… Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych” pod red. Elżbiety Tarkowskiej i Katarzyny Korzeniewskiej. Studia Socjologiczne, nr 3/2003, ss. 155-165.
 • 2003. Recenzja książki Marka Podgórnego „Strategie zachowań bezrobotnych. Wymiar edukacyjny”. Kultura i Edukacja, nr 2-3/2003, ss. 163-168.
 • 2008. „Iluzje i pozorności społeczno-gospodarczej codzienności” rec. książki Johna Kennetha Galbraitha „Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów”. Kultura i Edukacja, nr 4, ss. 161-171.

Tłumaczenia:

 • 2004. „Komu służy bieda? Analiza funkcjonalna kwestii ubóstwa” (tłum. tekstu: Gans, Herbert J. 1971. The Uses of Poverty: The Poor Pay All. Social Policy, lipiec/sierpień, s. 20-24) (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Polityka Społeczna, nr 8, ss. 4-7.