Czasopisma

Czasopisma wydawane przez ISCzasopisma zaprzyjaźnione z IS UMK
eec

„Eastern European Countryside”  – znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (tzw. „lista filadelfijska”), czasopismo w języku angielskim, wydawane od 1993 roku, a poświęcone problematyce obszarów wiejskich. EEC promuje autorów z Europy Środkowej prezentujących na łamach czasopisma różne podejście do kwestii wsi i rolnictwa wynikające ze specyfiki danego kraju. Redaktorem naczelnym EEC jest dr Monika Kwicińska-Zdrenka.

Strona czasopisma: www.eec.umk.pl

roczniki

„Roczniki Historii Socjologii” to najnowsze czasopismo Instytutu Socjologii, wydawane przy współudziale Sekcji Historii Socjologii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Redagowane jest przez pracowników Instytut (redaktor naczelny prof. Włodzimierz Wincławski, sekretarz dr Łukasz Dominiak – obaj z Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii IS UMK) oraz kilku osób z UMK (Wydział Filologiczny) i spoza uczelni toruńskiej (w większości są to osoby wypromowane przez prof. Wincławskiego). W skład Rady Naukowej pisma wchodzą historycy socjologii z kraju (Kraków, Warszawa, Zielona Góra, wśród nich m. in. nestor historyków socjologii prof. Jerzy Szacki) i z zagranicznych ośrodków naukowych (Finlandii, Francji, Rosji i Słowacji). „Roczniki” mają inspirować w Polsce studia nad dziejami socjologii, a sprzyjać tworzeniu profesjonalnego środowiska historyków socjologii oraz instytucjonalizacji badań historycznych.

Strona czasopisma: http://rhs.epigram.eu/

„Przegląd Socjologiczny” to najstarsze polskie czasopismo socjologiczne, wydawane od roku 1930, które zostało powołane z inicjatywy Floriana Znanieckiego jako organ Polskiego Instytutu Socjologicznego. Wychodziło w Poznaniu, Warszawie, od roku 1946 w Łodzi, redagowane przez Józefa Chałasińskiego. Dziś redaktorem naczelnym pisma jest prof. Jolanta Kulpińska. W Radzie Redakcyjnej pisma zasiada prof. Włodzimierz Wincławski, który jest też stałym recenzentem tekstów nadsyłanych do redakcji.

„Kultura i Edukacja”  to toruńskie czasopismo naukowe z bogatą tradycją naukową oraz edytorską (ukazuje się od 1992 roku). Szeroki, multidyscyplinarny profil periodyku pozwala podejmować na jego łamach refleksję nie tylko w zakresie dominujących dyscyplin – socjologii, kulturoznawstwa oraz pedagogiki, publikowane są tam także teksty uwzględniające problematykę z zakresu politologii, psychologii, filozofii, antropologii, a nawet społecznych aspektów medycyny.

O wysokim poziomie merytorycznym pisma świadczy m.in. obecność KiE na liście European Reference Index for Humanities (ERIH). Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. Ryszard Borowicz (przez wiele lat pracownik IS UMK), a jednym z członków redakcji dr hab. Arkadiusz Karwacki.

„Studia Socjologiczne”  są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. Ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Wydawcami Studiów są Polska Akademia Nauk, działająca poprzez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii, a od jesieni 2009 roku także Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. SS publikują artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, a także z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Czasopismo znajduje się w bazie Journal Citation Reports. Redaktorem naczelnym SS jest prof. Jacek Wasilewski, a jednym z redaktorów tematycznych prof. Tomasz Szlendak.

„Polish Sociological Review”  to wydawane od 1961 roku (początkowo pod nazwą „The Polish Sociological Bulletin”) anglojęzyczne czasopismo Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. PSR publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych. Czasopismo znajduje się w bazie Journal Citation Reports. Redaktorem naczelnym PSR jest prof. Joanna Kurczewska, a jednym z redaktorów tematycznych dr Radosław Sojak.

„Stan Rzeczy” –  interdyscyplinarne pismo wydawane przez Instytut Socjologii UW, za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc. Interdyscyplinarność rozumiana jest tu zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. Redaktorem naczelnym SR jest dr Michał Łuczewski, a jednym z członków zespołu redakcyjnego dr Radosław Sojak.