Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

10 listopada dr Joanna Szalacha-Jarmużek z Zakładu Interesów Grupowych swoim wystąpieniem otworzyła Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego zorganizowany już po raz drugi w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich firm, w tym zarówno dużych przedsiębiorstw działających ponadnarodowo, jak i odnoszących sukcesy inicjatyw start-upowych. Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego dedykowany jest promowaniu przykładów sukcesów polskich firm w zakresie innowacji technicznych i organizacyjnych oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wspierających polski biznes.

Dr Szalacha-Jarmużek od lat zajmuje się naukowo i społecznie zjawiskiem patriotyzmu konsumenckiego i gospodarczego. Była inicjatorką powołania Kongresu, współtworzyła program Polski Ślad zrzeszający polskie firmy oraz współpracowała przy tworzeniu algorytmu aplikacji Pola pozwalającej skanować produkty i określać stopień ich wartości dla patriotyzmu konsumenckiego. W swoim wystąpieniu otwierającym Kongres określiła patriotyzm ekonomiczny jako przykład społecznej gry zespołowej i podkreślała szczególną rolę, jaką odgrywa on zarówno w budowaniu pozytywnego autostereotypu Polaków jak i we wzmacnianiu kapitału społecznego w Polsce.