Projekt edukacyjny TEACHENER: Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

unspecifiedTEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy to tytuł międzynarodowego projektu, realizowanego w Instytucie Socjologii UMK w ramach partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego programu Erasmus+.  Realizowany w latach 2016-2019 projekt ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczą w nim instytuty badań społecznych oraz techniczne uczelnie wyższe z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Czech. Celem projektu jest wypełnienie luki między naukami społeczno-humanistycznymi a kształceniem na kierunkach technicznych dotyczących energetyki.

Koordynatorem jest dr Piotr Stankiewicz z Zakładu Interesów Grupowych Instytutu Socjologii UMK, a budżet projektu wynosi 300 tys. euro. Partnerzy wspólnie, pracując w parach „społeczno-technicznych” , tworzą kompleksowe zestawy dydaktyczne,  integrujące wyniki społecznych badań nad energetyką z praktyką kształcenia inżynierów. Te zestawy, tzw. „Edu-kits” będą mogły być następnie wykorzystywane przez nauczycieli akademickich z uczelni technicznych. „Edu-kits” dotyczą takich zagadnień jak udział społeczeństwa w realizacji nowych inwestycji energetycznych, społeczna ocena ryzyka związanego z kontrowersyjnymi rodzajami energetyki, partycypacyjna ocena technologii energetycznych czy prosumpcja jako nowy model wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

erasmusPowstające w ramach projektu zestawy dydaktyczne będą przetestowane podczas dwóch szkół zimowych dla studentów (w Lipsku i Barcelonie) oraz zaprezentowane na końcowej konferencji na Politechnice Gdańskiej. Energetyka nie może być ograniczana do wymiaru technicznego, z pominięciem jej aspektów społecznych i znaczenia dla dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych programów edukacyjnych, przyszli inżynierowie zyskają kompetencje pozwalające im lepiej poruszać się wśród złożonych problemów współczesnej energetyki.

Strona internetowa projektu: www.teachener.eu

 

Institute of Sociology NCU is the coordinator of TEACHENER, a project co-financed by the Erasmus+ strategic partnerships programme of the European Commission, which aims to integrate social sciences and humanities into teaching about energy. TEACHENER is a 3-year project which started on 1st September 2016. It is being implemented by seven partners in four EU countries: Poland, Germany, Czech Republic and Spain.

TEACHENER aims to fill the gap between social sciences and humanities and energy teaching at universities in Europe, by transposing social sciences and humanities knowledge to the domain of higher technical education. The partners design an “Edu-Kit”, a flexible set of teaching modules covering various topics associated with social aspects of energy, and will test these teaching modules at technical higher education institutions and during two Student Winter Schools. Through TEACHENER, graduates of technical energy studies will gain interdisciplinary skills, knowledge and competencies in social sciences and humanities, enabling them to better respond to the needs of the labour market related to the shift to knowledge society and a fair energy transition with new or adapted job profiles. TEACHENER’s website: www.teachener.eu