Dominik Antonowicz na czele Rady Uczelni UJK w Kielcach

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, socjolog oraz pełnomocnik rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych został przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Siedmioosobowa Rada Uczelni została powołana przez Senat UJK na posiedzeniu 25 kwietnia 2019 r., a na jej czele stanął dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK. Więcej szczegółów

Powołanie Rad Uczelni to jedna ze zmian wprowadzonych przez nową ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym. Ich zadaniem jest m.in. monitorowanie zarządzania uczelnią, zwłaszcza kwestii finansowych, opiniowanie projektów statutu i strategii rozwoju, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji. Zgodnie z ustawą rada musi składać się z co najmniej 6 osób, przy czym połowa jej członków musi pochodzić spoza grona pracowników danej uczelni. Członkiem Rady Uczelni z mocy ustawy jest także przewodniczący Samorządu Studenckiego.