Egzaminy dyplomowe

Zasady
 1. Pracę do obrony należy zgłosić najpóźniej 21 dni przed konkretną sesją obron. Zgłoszenie polega na przesłaniu przez promotora e-mailem tytułu pracy i nazwiska studenta wyznaczonemu zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii.
 2. W ciągu tygodnia zastępca dyrektora IS proponuje skład komisji.
 3. Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony studenci powinni rozpocząć załatwianie formalności związanych z obroną w dziekanacie Wydziału Humanistycznego. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się tutaj:  http://www.hum.umk.pl/studenci/informacje-dziekanatu/procedura-ukonczenia-studiow/
 4. Najpóźniej 7 dni przed konkretną sesją obron student zobowiązany jest przekazać recenzentowi egzemplarz pracy (najprościej jest zostawić pracę w sekretariacie Instytutu Socjologii). W tym samym czasie na stronie internetowej Instytutu przedstawiony zostaje skład komisji, termin i miejsce obrony. Recenzent ma tydzień na przygotowanie recenzji. Recenzenci powinni opublikować swoje oceny i komentarze do prac w systemie USOS najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego obronę (proszę brać jednak poprawkę na rozmaite problemy techniczne, które mogą się pojawić i spowodować opóźnienie).
 5. Sesje w miesiącach od października do stycznia są przeznaczone dla osób, które uzyskały zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Prodziekan ds. studenckich.
 6. Obowiązują przyjęte przez Radę Instytutu reguły: promotor i recenzent nie mogą pochodzić z tego samego zakładu lub pracowni; przewodniczyć komisji może każdy samodzielny pracownik nauki, jak i każdy pracownik ze stopniem doktora; w dwójce „promotor-recenzent” MUSI być samodzielny pracownik nauki.
 7. Zgodnie z uchwałą Rady Instytutu od czerwca 2015 roku w trakcie egzaminu dyplomowego obowiązują reguły zapisane w „Parnasie (Nowym)”, w sekcji „Jak zdawać egzamin dyplomowy?”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
Zagadnienia

Egzamin dyplomowy – zagadnienia (studia licencjackie i magisterskie)

 1. Proces socjalizacji z perspektywy jednostki i perspektywy grupowej. Socjalizacja pierwotna i wtórna.
 2. Kontrola społeczna i jej rodzaje.
 3. Problematyka roli społecznej w perspektywie teorii Ervinga Goffmana.
 4. Ideologia z perspektywy socjologii wiedzy.
 5. Więź społeczna i jej przemiany w społeczeństwie nowoczesnym.
 6. Wpływ społeczny: konformizm i techniki wywierania wpływu. Podstawowe eksperymenty z zakresu badań nad wpływem społecznym.
 7. Wybrane procesy grupowe: efektywne wykonywanie zadań, syndrom myślenia grupowego, wejście w grupę, uzyskiwanie spójności.
 8. Teoria dysonansu społecznego.
 9. Tożsamość społeczna: podstawowe konceptualizacje.
 10. Postawy i ich zmiana. Stereotyp jako przykład postawy społecznej.
 11. Antropologiczna koncepcja kultury: definicje pojęcia (klasyczne, XIX-wieczne, np. E.B. Tylora i współczesne, np. C.Geertza), wartościujące i nie wartościujące rozumienie kultury, atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury.
 12. Metoda obserwacji uczestniczącej: charakterystyka, twórcy podejścia, zalety i wady.
 13. Główne wyznaczniki antropologicznego spojrzenia na kulturę: holizm, uniwersalizm i relatywizm kulturowy.
 14. Obrzęd przejścia: twórca koncepcji, definicja, struktura (etapy obrzędu przejścia), funkcje i przykłady tych obrzędów.
 15. Przyczyny powstania i charakterystyka antropologii współczesności.
 16. Problem ontologicznych podstaw grupy: przegląd stanowisk odnośnie realności istnienia grup społecznych.
 17. Główne teoretyczne koncepcje mikrostruktur społecznych: ujęcia strukturalne, interakcyjne, poznawcze.
 18. Rodzina jako instytucja i grupa społeczna. Trwałość i zmiana.
 19. Paradygmat grupy minimalnej, czyli o warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania małej grupy społecznej. Małe grupy społeczne na tle innych form życia społecznego.
 20. Problem kooperacji w działaniach zbiorowych (konflikty i dylematy społeczne).
 21. Naród, struktury etniczne i państwo.
 22. Globalizacja oraz zróżnicowanie w perspektywie globalnej.
 23. Społeczeństwo ryzyka, ponowoczesność i późna nowoczesność.
 24. Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo sieciowe.
 25. Kultura masowa i kultura popularna – podstawowe teorie.
 26. Społeczeństwa tradycyjne i nowoczesne – przeciwstawienie modelowe.
 27. Procesy modernizacji a umieranie sacrum
 28. Wielka transformacja ustrojowa – główne interpretacje
 29. Nowe technologie jako czynnik napędowy zmiany społecznej
 30. Jednostka w obliczu zmiany: hiperindywidualizm versus kolektywizm
 31. Zrzeszenie, instytucja, wspólnota. Rozróżnienia teoretyczne.
 32. Instytucjonalizacja życia religijnego. Wymiary instytucjonalizacji życia religijnego, specyfika, skutki.
 33. Biurokracja państwowa – strategie, dysfunkcje, patologie.
 34. Cechy i wskaźniki procesu instytucjonalizacji zrzeszeń.
 35. Charakterystyka „próżni socjologicznej” w sferze mezo.
 36. Nauki społeczne i nauki przyrodnicze – podobieństwa i różnice w wymiarze badawczym.
 37. Elementy teoretyczne w badaniach socjologicznych: paradygmaty, teorie, modele, typy idealne (rozumienie tych pojęć).
 38. Pomiar w badaniach socjologicznych: wskaźniki, skale, indeksy, typologie.
 39. Możliwości przewidywania zjawisk społecznych.
 40. Struktura procesu badawczego.
 41. Trafność i rzetelność w badaniach społecznych.
 42. Podstawowe metody i techniki badawcze w socjologii.
 43. Metody doboru próby w badaniach socjologicznych.
 44. Badania jakościowe a badania ilościowe: porównanie.
 45. Triangulacja i jej stosowanie w trakcie badań
 46. Narodziny socjologii jako dyscypliny naukowej – historia, kontekst, najważniejsze postaci.
 47. Karol Marks i klasyczny marksizm.
 48. Socjologizm Emila Durkheima i jego spuścizna.
 49. Dzieło Maxa Webera jako kulminacja niemieckiego antypozytywizmu.
 50. Klasycy polskiej socjologii sprzed 1945 roku (Ludwik Gumplowicz, Ludwik Krzywicki, Florian Znaniecki).
 51. Funkcjonalizm i neofunkcjonalizm jako orientacja w socjologii (Talcott Parsons, Robert K. Merton, Jeffrey C. Alexander i Niklas Luhmann).
 52. Teoria konfliktowa i konfliktowe wizje społeczeństwa w socjologii (Ralf Dahrendorf, Lewis Coser).
 53. Socjologiczne teorie wymiany oraz teorie racjonalnego wyboru (George C. Homans, Peter M. Blau, Michael Hechter, James Coleman).
 54. Socjologia radykalna i krytyczna oraz teoria feministyczna w socjologii.
 55. Socjologiczne teorie ruchów społecznych.
 56. Polska w sieci pojęć (grupa społeczna, kultura, społeczeństwo, państwo, naród, cywilizacja, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, kosmopolityzm).
 57. PRL a III RP: porównanie systemów władzy.
 58. Potencjały (geograficzny, społeczny i ekonomiczny) Polski, sąsiadów Polski oraz najważniejszych państw Unii Europejskiej.
 59. Argumenty za i przeciw członkostwu Polski w Unii Europejskiej.
 60. Emigracja z Polski w XXI wieku: przyczyny, przebieg, konsekwencje.

Egzamin dyplomowy – zagadnienia dodatkowe (studia magisterskie)

 1. Główne podmioty władzy i wpływu w dzisiejszej Polsce.
 2. Propaganda i naukowe miary rozwoju społecznego: wskaźniki jakości życia w Polsce.
 3. Polska i Polacy w dobie globalizacji: szanse i zagrożenia.
 4. Dlaczego nie istnieje silna diaspora polska? Porównanie z innymi narodami (Żydzi, Ormianie, Chińczycy).
 5. Tożsamość narodowa i konkurencyjne tożsamości zbiorowe na początku XXI wieku.
 6. Klasyczne wizje struktury społecznej: perspektywa konfliktowa i funkcjonalna.
 7. Struktura społeczna, zróżnicowanie społeczne, nierówności społeczne, stratyfikacja społeczna. Podstawowe kategorie opisu.
 8. Ruchliwość społeczna i jej funkcje.
 9. Relacje pomiędzy strukturą społeczną a edukacją, stylem życia i osobowością.
 10. Przemiany struktury społeczno-zawodowej w Polsce w XX i w XXI wieku.
 11. Neutralność i zaangażowanie w badaniach społecznych.
 12. Konstruktywistyczny model poznania i obiektywistyczny model poznania – porównanie.
 13. Badania interwencyjne, partycypacyjne badania w działaniu (PAR) i socjologia publiczna jako propozycje badawcze.
 14. Nauki przyrodnicze i ścisłe w badaniu rzeczywistości społecznej (nowa nauka sieci, neuronauka, psychologia ewolucyjna) – problemy i możliwości rozwojowe.
 15. Kryzys socjologii: jego przyczyny i możliwe alternatywy rozwojowe.
 16. Symboliczny interakcjonizm, etnometodologia i socjologia życia codziennego.
 17. Socjologia Pierre’a Bourdieu – od struktury społecznej do upodobań estetycznych.
 18. Niklas Luhmann jako kontynuator tradycji funkcjonalnej w teorii socjologicznej.
 19. Bruno Latour i teoria aktora-sieci.
 20. Podstawowe teorie sieci społecznych.
Terminy egzaminów dyplomowych

 

SESJA 1

24 czerwca

SESJA 2

8 lipca

SESJA WRZEŚNIOWA

Terminy będą uzgadniane indywidualnie