Mediacje rodzinne

Studia przygotowują uczestników do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów rodzinnych. Słuchacze i słuchaczki zdobywają wiedzę o współczesnej rodzinie, podstawach psychologii i aspektach prawnych mediacji a przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych. Absolwenci i absolwentki mogą podjąć pracę w zawodzie mediatora rodzinnego, jak i wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w aktualnej roli zawodowej, którą wykonują.

Program jest opracowany w oparciu o standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Studia są prowadzone we współpracy z Fundacją Pracownia Dialogu z Torunia, która prowadzi ośrodek mediacyjny. W ramach działalności fundacja organizuje program stażowy dla absolwentów studiów, kursów i szkoleń. Ponadto prowadzi listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych. Wpis na listę odbywa się według odrębnych standardów. Dzięki wpisowi na listę, zgłoszoną odpowiedniemu prezesowi sądu okręgowego, mediatorzy uzyskują możliwość prowadzenia postępowań mediacyjnych w oparciu o postanowienia sądu. Absolwenci kierunku poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych otrzymają zaświadczenie wraz z suplementem określającym szczegółowy program zajęć. Dokument ten pozwoli absolwentom ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzonych przez instytucje i organizacje pozarządowe.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich np. w zakresie socjologii, polityki społecznej i pracy socjalnej, prawa, administracji oraz innych kierunków. Pracownicy instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz rodziny. Inne osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu mediatora rodzinnego. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby mające ukończone minimum studia wyższe I stopnia.

Wymagane dokumenty:

  • podanie (plik do pobrania)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie legitymacyjne
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, pokój 213

Termin składania dokumentów: 30 września 2016 r.

Kandydaci spełniający wymagania wstępne będą przyjmowani na studia na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Więcej informacji na stronie: www.mediacje-rodzinne.umk.pl

Kontakt:

Kierownik studium: dr Anna Wójtewicz

e-mail:anna.wojtewicz@umk.pl