Socjologia S3

promocje doktorskie, Fot. A. Romański

Na początku 2003 roku Wydział Humanistyczny UMK uzyskał uprawnienia habilitacyjne, co dało możliwość otwarcia w Toruniu studiów doktoranckich w zakresie socjologii. Studia III stopnia przygotowują do samodzielnej pracy naukowo-badawczej, kształcą przyszłą kadrę naukowo-dydaktyczną uniwersytetu. Studia doktoranckie mogą kończyć się uzyskaniem tytułu absolwenta studiów III stopnia bądź obroną dysertacji doktorskiej. Tryb uzyskiwania stopnia naukowego doktora reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595). Studia doktoranckie trwają cztery lata.

Regulamin studiów doktoranckich
Ramowy Program Studiów Doktoranckich
Stypendia