Socjologia S3

promocje doktorskie, Fot. A. Romański

Na początku 2003 roku Wydział Humanistyczny UMK uzyskał uprawnienia habilitacyjne, co dało możliwość otwarcia w Toruniu studiów doktoranckich w zakresie socjologii. Studia III stopnia przygotowują do samodzielnej pracy naukowo-badawczej, kształcą przyszłą kadrę naukowo-dydaktyczną uniwersytetu. Studia doktoranckie mogą kończyć się uzyskaniem tytułu absolwenta studiów III stopnia bądź obroną dysertacji doktorskiej. Tryb uzyskiwania stopnia naukowego doktora reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595). Studia doktoranckie trwają cztery lata.

Regulamin studiów doktoranckich
Ramowy Program Studiów Doktoranckich

A. Przedmioty socjologiczne (30 godzin zajęć + egzamin; 4 ECTS):

 • Koncepcje rozwoju społecznego – I rok, semestr zimowy, wykład
 • Procedury badań socjologicznych – I rok, semestr letni, konwersatorium
 • Europejska polityka społeczna – II rok, semestr zimowy, konwersatorium
 • Projektowanie badań podstawowych – II rok, semestr letni, konwersatorium
 • Socjologia i socjolog w przestrzeni publicznej – III rok, semestr zimowy, konwersatorium
 • Strategie społeczne – czynności i wytwory – III rok, semestr letni, wykład
 • Integracja europejska – IV rok, semestr zimowy, wykład
 • Warsztaty antropologii wizualnej – IV rok, semestr letni, laboratorium

B. Zajęcia na UMK wskazane indywidualnie przez opiekuna / promotora

 •  120 godzin przez cztery lata studiów, zaliczenie z oceną lub egzamin, w tym przynajmniej jedne zajęcia w języku obcym.

C. Przedmioty propedeutyczne (30 godzin konwersatoriów + zaliczenie na ocenę, 3 ECTS):

 • Podstawy nauczania – I rok, semestr zimowy
 • Wprowadzenie do naukoznawstwa – I rok, semestr letni
 • Wyszukiwanie informacji – II rok, semestr zimowy
 • Wybrane problemy filozofii współczesnej – II rok, semestr letni
 • Etyczne podstawy nauki – III rok, semestr zimowy

D. Seminarium doktoranckie (30 godzin w roku + zaliczenie z oceną; 3 ECTS podczas każdego roku).

Stypendia

Komisja ds. Studiów Doktoranckich przekazuje informacje dotyczące 3 typów stypendiów: doktoranckich, projakościowych i ministerialnych.

Dokumenty, które były potrzebne do ubiegania się o obsługiwane przez KSD stypendia w tym rok akademickim:

1. dokumenty potrzebne do przygotowania wniosków o stypendia doktoranckie:

TABELA do wniosku o stypendia doktoranckie

– Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

– Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Rektora  UMK z dnia 16 lipca 2010 r. (Wniosek dla doktorantów z I roku, Wniosek dla doktorantów z lat II+)

Załącznik do Zarządzenia Nr 113 Rektora (Opinia kierownika studiów doktoranckich)

 – Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania stypendiów na studiach doktoranckich

– Zarządzenie Nr 127 Rektora UMK w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego

2. dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku o stypendium z dotacji projakościowej

– Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych

– WNIOSEK o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów I roku studiów

 – WNIOSEK o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów II i wyższych lat studiów

 – ZARZĄDZENIE Nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r.w   Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

– Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

3. dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku o stypendium dla doktorantów Ministra NiSzW

– Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

– Zasady punktacji wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Wniosek o przyznanie stypendium ministra