Studia II stopnia

Socjologia

Socjologia jest jedną z nauk społecznych, zajmujących się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy wreszcie w małych grupach. Obiektem jej zainteresowania są zarówno trwałe struktury, jak i przemiany zachodzące w społeczeństwie. Ta definicja określa, jakie zainteresowania powinien mieć kandydat na socjologa. Studia socjologiczne dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, ale także znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.

O studiowaniu Socjologii

Praca socjalna

Studia na kierunku praca socjalna II stopnia służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy nt. współczesnych rozwiązań teoretyczno-metodycznych stosowanych w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pomagają rozumieć problemy współczesnego człowieka, rodziny i całych społęczności (ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, przemoc, przestępczość, demoralizacja) oraz ich różnorodne uwarunkowania. Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania sytuacji społecznych i prowadzenia badań w obszarze pracy socjalnej. Studia służą kształceniu refleksyjnego i krytycznego stosowania metod, technik i środków pracy socjalnej wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów oraz zaspokajaniu potrzeb jednostek, grup i społeczności lokalnych.

O studiowaniu Pracy socjalnej