Nagroda dla dr Sabiny Bienieckiej

W dniu 19 grud­nia 2017 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log”, odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród w XIX edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.

Komisja przyz­nała następu­jącą nagrodę trze­ciego stopnia

  • dr Sabina Bie­niecka za rozprawę „Kon­cepcja women’s empow­er­ment jako kat­e­go­ria eks­plana­cyjna w zakre­sie wyjaś­ni­a­nia akty­wności kobiet w Polsce. W poszuki­wa­niu wskaźników pomi­aru empow­er­ment w kon­tekś­cie kul­tur­owym i struk­tu­ral­nym społeczeństwa pol­skiego po 1989 roku”
    Pro­mo­tor: prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Wydział Human­isty­czny Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika

Gratulujemy lau­re­atce i  promotorowi.